เมนู

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการการบริหารเเละการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโควิด-19

  • ก.ย. 11, 2563
  • 241
hrm sep 2020 1
 
(9 กันยายน 2563) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการการบริหารเเละการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาวะวิกฤติยุคโควิด-19 ที่โรงเเรมดาราโฮเทล โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสัมมนาเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รายวิชาระบบสารสนเทศเเละการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริการทรัพยากรมนุษย์ โดย อาจารย์เดชา สีดูกา เเละรายวิชาการจัดการทุนมนุษย์ในท้องถิ่นอันดามัน โดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล 
 
hrm sep 2020 2
 
hrm sep 2020 3
 
วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริง (Active Leanings) ในรายวิชาดังกล่าวเเละการเพิ่มโอกาสในวิกฤตการณ์โควิด-19 ในการปรับเพิ่มความเข้มของหลักสูตร ลับคมดาบเสริมความรู้ ฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้นักศึกษาปีสุดท้ายที่กำลังจะจบในปีการศึกษานี้ ด้วยการทำ HRM Workshop กับโค้ชผู้มีประสบการณ์ตรง มาให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากโค้ชเเละผู้ทรงคุณวุฒิจากเจ้าของกิจการธุรกิจชั้นนำ ตัวแทนนายจ้าง ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมเเละผู้ชำนาญการกรณีการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยเพื่อบรรเทาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร
 
hrm sep 2020 4
 
hrm sep 2020 5
 
hrm sep 2020 6
 
hrm sep 2020 7
 
hrm sep 2020 8
Top