เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย พัฒนานักศึกษามีความฉลาดทางการเงิน

  • ก.ย. 11, 2563
  • 222

1

PRPKRU (10 กันยายน 2563) กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาตน (Self Development) การอบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่นักศึกษา (Money Literacy) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าอบรมที่ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการอบรมมีคณะวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากร ในหัวข้อเกี่ยวกับ Money Literacy ได้แก่ วินัยทางการเงิน / การวางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาด / การเงินในโลกยุคดิจิทัล / และรู้เท่าทันภัยทางการเงิน สำหรับการให้ความรู้ด้านการเงินแก่นักศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน เกิดจากวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ในยุคใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องมีวินัยทางการเงิน สามารถบริหารรายรับรายจ่าย และห่างไกลหนี้สินที่ไม่จำเป็น อันเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

2

3

4

5

DSCF5291

DSCF5293

DSCF5294

DSCF5297

DSCF5302

DSCF5303

Top