เมนู

ผลงานการผลักดัน แนวคิด ววน. (วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) สู่ “อสวท.” ยอดเยี่ยมปี พ.ศ. 2563 จากชุมชนแห่งอันดามัน

  • ก.ย. 11, 2563
  • 291
IMG 8541
 
(3-4 กันยายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินงานจัดประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สู่เศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการนำเสนอการดำเนินงานของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ในแต่ล่ะภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคกลาง และเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่ผ่านเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนา Show and Share Success Case ซึ่งเป็นกิจกรรมยกตัวอย่างการบูรณาการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาพื้นที่
 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยหน่วยขับเคลื่อนคลินิกเทคโนโลยี ได้ดำเนินงานสร้างบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ “อสวท.” จากชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ “อสวท.” ย่อมาจาก อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง บุคคลซึ่งอาสามาทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำความรู้ด้าน ว. และ ท. ที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องการ ไปกระจายเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต ประจำวัน รวมทั้งเป็นคนกลางในการนำความต้องการของชุมชนมาสู่การดำเนินงานด้วยแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรากฏการณ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เป็นผู้ที่มีความสามารถอธิบาย เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นให้แก่ชุมชนท้องถิ่นของตนเองและชุมชนใกล้เคียง
 
IMG 8492
 
IMG 8491
 
โดยในปีนี้บุคคลจากชุมชนซึ่งมีผลงานที่เด่นชัดผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ คือ 1.นางกัลยา โสภารัตน์ ชุมชนจากหมู่ 1 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา และ 2.นายสุภโรจน์ ทรงยศ ชุมชนจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และได้รับประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
 
Top