เมนู

PKRU – PSU หารือสรุปประเด็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่

  • พ.ย. 19, 2562
  • 1248

 

1

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตลอดจน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประชุมหารือแนวทางการศึกษาแบบบูรณาการในรูปแบบมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ เพื่อสรุปประเด็นที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ให้สามารถตอบโจทย์การจัดการศึกษาที่สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต ได้อย่างถูกจุดและมีประสิทธิภาพ

Top