เมนู

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน "บ้านบางจัน"

  • ม.ค. 13, 2563
  • 1107

 

1

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน "เด็กบางจันยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ณ โรงเรียนบ้านบางจัน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมี ดร.กฤต เกษตรวัฒนผล อาจารย์ประจำสาขาการพัฒนาชุมชน และนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปี 1-2 ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่และโรงเรียนบ้านบางจัน ร่วมจัดกิจกรรมขบวนรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสานสายใยครอบครัว พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมนันทนาการเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ดร.กฤต เกษตรวัฒนผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ว่า “การจัดการศึกษาโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้ การจัดการให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน จากสถานการณ์จริงจะสามารถพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ประเด็นที่นำนักศึกษาลงพื้นที่บ้านบางจันในครั้งนี้ เพื่อฝึกฝนวิธีคิด และการดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ นำไปสู่การวางแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต คือ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่บ้านบางจัน มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ชาวบ้านทำอาชีพเกษตรกรและประมง มีประชากรทุกช่วงวัย รวมถึงมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องชมวิวแห่งใหม่ของ จ.พังงา ประเด็นหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจคือการปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่เข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นในการช่วยกันดูแลความสะอาดและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนมีความสมบูรณ์และสวยงาม จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สอดแทรกข้อมูลและวิธีการจัดการปัญหาขยะ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองโดยการแจกถุงผ้าเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนแทนถุงพลาสติก หลังจากนี้สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จะนำข้อมูลและสถานการณ์ที่ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้นำไปต่อยอดเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ต่อไป

คลิกชมภาพเพิ่มเติม 

Top