เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต เจ้าภาพประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

  • ก.พ. 06, 2563
  • 1339
 
pkru democracy disruption feb 2020
 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3โดยมี นายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จาก ม.ราชภัฏเชียงราย / ม.ราชภัฏสงขลา / ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช / ม.ราชภัฏยะลา และ ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต  
 
 
 
ในการนี้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การบริหารรัฐไทยในยุค Disruption” และ ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ จากคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “นวัตกรรมการบริการสาธารณะในยุคดิจิทัล” รวมถึงมีเครือข่ายนักวิจัยจากราชภัฏภาคใต้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย-วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับอุดมศึกษา 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม ระบบการเมือง และระบบบริหาร ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันทั่วโลก ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว จึงเป็นแรงกดดันที่ภาครัฐต้องทบทวนบทบาทหน้าที่ และปรับปรุงการให้บริการใหม่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ทวีความรุนแรงอย่างหลากหลาย และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตลอดเวลา ได้อย่างตรงประเด็น ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ โดยไม่สูญเสียสมรรถนะต่อการดำรงอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์
 
 
 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่ควรทำก็คือ การเผชิญหน้า แต่จะเผชิญหน้าอย่างไร เพื่อให้องค์กรของเราเติบโตต่อไปในยุคแห่ง Disruption ฉะนั้นถ้าอยากอยู่รอดควรยึดในหลักการ คือ ริเริ่ม ปรับปรุง ปรับตัว ยืดหยุ่น และสร้างสรรค์ ผู้บริหารองค์กรต้องปรับวิสัยทัศน์ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรเติบโตต่อได้ในยุค Disruption ส่งเสริมในเรื่องของนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในวัฒนธรรมองค์กร และทำให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร แม้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจไม่เคยชิน แต่ควรคิดว่ายิ่งยากขึ้นก็ยิ่งโตขึ้น ยิ่งพลาดก็ยิ่งเรียนรู้
 
 
 
 
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดประชุมวิชาการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความตื่นตัว และสร้างความตระหนักถึงโอกาส และความท้าทายที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารรัฐไทยในยุค Disruption ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในระดับชาติ และเวทีโลก สืบเนื่องจากขณะนี้หลายองค์กร ได้รับผลกระทบจากการที่ดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมความเป็นอยู่ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงชีวิตของความเป็นเมืองที่ไม่ได้จำกัดเพียงเฉพาะที่อีกต่อไป แต่ยังได้กระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น ทำให้มีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปจากเดิม
 
สำหรับการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ครู นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่าย และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะ และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้นักศึกษาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานวิจัย และงานวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงสังคมศาสตร์ในแขนงอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ”
 
 
 
 
 
 
 
 
Top