เมนู

PKRU ร่วมมือ UCSI University, Malaysia

  • ก.พ. 13, 2563
  • 630

qs university rankings feb 2020

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.อนุสรา สาวังชัย เลขานุการอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ UCSI University, Kuala Lumpur, Malaysia โดยมี Assoc.Prof.Dato’Dr.Toh Kian Kok ร่วมลงนาม เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผลงานวิจัยร่วมกัน และการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน นอกจากนั้นได้มีการหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสร้างกลยุทธ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS World University Rankings ให้มีอันดับที่สูงขึ้นต่อไป

Top