เมนู

กองพัฒนานักศึกษา - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ประกาศนักศึกษาผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปี ที่มีความประสงค์ขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563

Logo

ประกาศการยื่นกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักศึกษาผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปี ที่มีความประสงค์ขอกู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2563 ดำเนินการดังนี้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามแนบท้ายประกาศ และส่งงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตั้งแต่วันที่  24- 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีเอกสารแนบตามแบบคำขอกู้ ส่วนระบบการยื่นกู้ กยศ. จะเปิดให้ดำเนินการได้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ยื่นกู้ตามวันเวลาที่กำหนด ให้ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้ ในปีการศึกษา 2563


แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. 101


กยศ.102-หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน


หนังสือรับรองอาจารย์ที่ปรึกษา


 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ดำเนินการเบิกทุนการศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

Logo

กองพัฒนานักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษา ดำเนินการเบิกทุนการศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา และขั้นตอนปฏิบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563

เครื่องหมาย

ประกาศรายชื่อนักศึกษา และขั้นตอนปฏิบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกตรวจสอบชื่อ https://drive.google.com/file/d/1mSdVW8tCDeE4u_6yp9-WD6W5pSegY10a/view?fbclid=IwAR0hWxnSnFxAre9ool9z1gyu-CwdHyssK1m-P_Izcob8rgmLqvHmzwAS0vI

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าลงทะเบียนค้างจ่าย ประจำปีการศึกษา 2563

logo

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าลงทะเบียนค้างจ่าย ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกประกาศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ปีการศึกษา 2562

Logo

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องการขอผอนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ  ปีการศึกษา 2562


 คลิกดาวน์โหลดประกาศ


 คลิกตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2563

logo

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2563

คลิกดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมัครเข้าอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Logo

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเพื่อเข้าสัมภาษณ์ เข้าอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและเข้าสัมภาษณ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) รับทุนการศึกษามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

Logo
 
กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ประกาศงานทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า) เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษา ทุนการศึกษามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษารายงานตัว เข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัย

Logo

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยให้นักศึกษาเข้ารายงานตัว วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 - 17.00 น. และวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา

คลิกดูประกาศ

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศว่าด้วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Logo

ประกาศว่าด้วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญา ม.ราชภัฏภูเก็ต สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงรับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 1
 
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทูลเกล้าฯ ถวาย
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 2
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 3
 
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร ด้านการบิน และพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชน ในด้านการทหาร ทรงผ่านหลักสูตรการทหารในทุกๆ ด้าน ในด้านการบิน ปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วย ทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ พระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงสนพระราชหฤทัยในการช่วยเหลือประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น ทรงมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่ชุมชนและสังคมคุณภาพ
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 4
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 5
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 6
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 7
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 8
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 9
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 10
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 11
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 12
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 13
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 14
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 15
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 16
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 17
 
rajabhat graduate ceremony 24 dec 2020 18
Top