เมนู

กองพัฒนานักศึกษา - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาสภา-นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 27

pkru 25 nov 2020
 
PRPKRU (25 พฤศจิกายน 2563) สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดสัมมนาสภา-นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 โดยมี รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต อ.ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมที่ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวในพิธีเปิดว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งความสุข มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เน้นการทำงานเป็นทีม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีการบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น และที่สำคัญมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ในการปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการจัดโครงการในวันนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผู้นำนิสิต-นักศึกษา ของแต่ละมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านกิจการนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดและทักษะต่างๆ ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดหาทุนสนับสนุนนักศึกษาค้างจ่ายค่าลงทะเบียน

Purple and White News Instagram Post 2
 
PRPKRU (25 สิงหาคม 2563) ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ข้อมูลกับทีมงาน #PRPKRU ว่า “ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.) ได้เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าลงทะเบียนเรียนค้างจ่าย ภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาไว้ดังนี้ 1.เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 / 2.ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 / 3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษา 2562 ไม่ต่ำกว่า 2.00 / 4.มีความประพฤติเรียบร้อย และปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวมถึงกำหนดให้นักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว ต้องทำกิจกรรมจิตอาสาแทนคุณสังคมภายในมหาวิทยาลัย
 
ภายหลังการพิจารณาโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดย ดร.วิภาวรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการฯ และทีมงานจากกองพัฒนานักศึกษา ได้คัดเลือกนักศึกษาบางส่วน โดยสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา จำนวน 154,740 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) มีการดำเนินงานในการช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาในรูปแบบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นถึงปัญหาของสภาพเศรษฐกิจ และเข้าใจถึงความยากลำบากของนักศึกษา มหาวิทยาลัยยืนยันถึงบทบาทในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาที่ให้บริการทางการศึกษา พร้อมให้ความดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสำเร็จการศึกษาตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้”

ม.ราชภัฏภูเก็ต ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 ประจำปีการศึกษา 2563 

68926541 2487554531515923 6577170732202065920 o

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 ประจำปีการศึกษา 2563 

คลิกอ่านประกาศ

ม.ราชภัฏภูเก็ต มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563

1
 
PRPKRU (12 พฤศจิกายน 2563) สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร  บุคลากร และนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ที่ห้องประชุม MS Convention Hall คณะวิทยาการจัดการ
 
ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณตัวแทนจากองค์กรและบุคคลผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ที่ประกอบด้วย ดร.วิภาวรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / คุณเบญจวรรณ ตัมพานุวัฒน์ ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต / คุณกิตติ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.ภูเก็ต / คุณธีรสรณ์ ศรีรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทภูเก็ตไนน์ จำกัด / คุณธนัท โชติรุ่งโรจน์ ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต ตลอดจน คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย พัฒนานักศึกษามีความฉลาดทางการเงิน

1

PRPKRU (10 กันยายน 2563) กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาตน (Self Development) การอบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่นักศึกษา (Money Literacy) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าอบรมที่ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการอบรมมีคณะวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากร ในหัวข้อเกี่ยวกับ Money Literacy ได้แก่ วินัยทางการเงิน / การวางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาด / การเงินในโลกยุคดิจิทัล / และรู้เท่าทันภัยทางการเงิน สำหรับการให้ความรู้ด้านการเงินแก่นักศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน เกิดจากวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ในยุคใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องมีวินัยทางการเงิน สามารถบริหารรายรับรายจ่าย และห่างไกลหนี้สินที่ไม่จำเป็น อันเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

2

3

4

5

DSCF5291

DSCF5293

DSCF5294

DSCF5297

DSCF5302

DSCF5303

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ อว. จ้างงานแก้วิกฤตโควิด รับสมัคร “นักพัฒนานิเวศน์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”

Orange Now การจ้างไปรษณียบัตรโดยตรง 2
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน) ดำเนินภารกิจภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระยะที่ 2 ในตำแหน่ง “นักพัฒนานิเวศน์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนว่างงาน และไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท จากรัฐบาล อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 เดือน ค่าจ้างอัตราเดือนละ 9,000 บาท สนใจสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2563 ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร 08 6478 0062
 
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงประเด็นความช่วยเหลือดังกล่าวว่า “เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID-19 สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีการช่วยเหลือนักศึกษาทั้งในเรื่องการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จัดหาการทำงานนอกเวลาเรียน และสนับสนุนทุนการศึกษา และอีกส่วนที่ทาง PKRU ได้ร่วมกับองค์กรภาครัฐ คือการจัดทำโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 โดยมุ่งหวังช่วยเหลือด้วยการสร้างงานและรายได้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเสริมศักยภาพให้กับแรงงานสมัยใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ” 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ อบรม CPR และการกระตุ้นหัวใจ

phuket cpr sep 2020
 
PRPKRU (9 กันยายน 2563) กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต / มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต / หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ SCOT ภูเก็ต / ชมรม Phuket Lifeguard Service / ชมรมวิ่งริมอ่างราชภัฏ จัดกิจกรรม “ราชภัฏร่วมใจห่วงใยสุขภาพ อบรมการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED (เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอบรม ที่บริเวณขุมเหมือง ม.ราชภัฏภูเก็ต อย่างเนืองแน่น
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า “มหาวิทยาลัย ได้ทบทวนและเพิ่มมาตรการในการดูแลนักศึกษาและประชาชน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการให้บริการพื้นที่สุขภาพแก่ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนเข้ามาออกกำลังกาย ส่งผลให้เป็นที่นิยมของพี่น้องชาวภูเก็ตทุกช่วงวัย เข้ามาวิ่งและทำกิจกรรมด้านสุขภาพที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นจำนวนมาก จึงเกิดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรด้านสุขภาพ หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย และกลุ่มคนรักการออกกำลังกายในท้องถิ่น ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้ความรู้ในการทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน และเรียนรู้การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า (AED) อย่างถูกต้อง พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยจะได้มีการต่อยอดให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในลักษณะดังกล่าว สำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างต่อเนื่อง”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ สสจ. นำทีมนักจิตวิทยา แนะวิธีการจัดการความเครียด

phuket mental health 1 sep 2020
 
PRPKRU (2 กันยายน 2563) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมให้ความรู้และคำปรึกษาแก่นักศึกษา หัวข้อ “การจัดการภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมที่ห้องประชุม UBI ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา ในการนี้มีทีมสหวิทยาการด้านการแพทย์ และทีมนักจิตวิทยา (MCATT) จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรให้การปรึกษาและคำแนะนำแก่นักศึกษาและคณาจารย์ในประเด็นการจัดการปัญหาและความเครียดอย่างถูกต้องตามหลักการ Mental Health 
 
 
 
 
สำหรับความร่วมมือระหว่างกองพัฒนานักศึกษา และ สสจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยการดำเนินงานของ งานแนะแนวฯ ซึ่งที่ผ่านมามีการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการใช้ชีวิต โดยประเด็นที่คนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา ต้องประสบในปัจจุบันคือ สภาวะความเครียด ที่เกิดขึ้นจากการเรียน สภาวะเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการรับมือและจัดการกับปัญหาความเครียด หรือประเด็นที่อาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจได้อย่างถูกต้อง โดยคำแนะนำของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ กองพัฒนานักศึกษา จะนำไปขยายผลต่อยอดเป็นเครือข่ายการให้คำปรึกษาและดูแลด้านจิตใจให้กับนักศึกษาต่อไป    
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมอบรม “วิศวกรสังคม ม.ราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ”

1
PRPKRU (17 กันยายน 2563) ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน บุคลากร และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม “วิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในการนี้มี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับฟังการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
 
2
 
3
 
สำหรับการจัดโครงการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาและอาจารย์นำไปขยายผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏของตน โดยสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ตลอดจนผู้บริหารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจการนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ เห็นชอบกระบวนการสร้าง "วิศวกรสังคม" ที่ประสานประโยชน์ความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยพลังนักศึกษา
 
4
 
5
 
6
 
119992418 336708354344698 2380386587628869780 n
 
119994811 341733260510639 5405445233359907411 n
 
120015587 240535244064965 6167159506178743940 n
 
120019469 2763998487201870 2634436343497788089 n
 
120047619 1278772832491978 7577587805485029967 n

ม.ราชภัฏภูเก็ต สัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในอนาคตภายใต้ยุค “New Normal”

pkru 6 oct 2020

PRPKRU (6 ตุลาคม 2563) ที่โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในอนาคตภาตใต้ยุค “New Normal” ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตำแหน่ง นักนิเวศน์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจน บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เข้าร่วม

 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตำแหน่ง นักนิเวศน์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อช่วยเหลือประชาชนว่างงานที่เกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) และไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเงิน 5,000 บาท จากรัฐบาล รวมทั้งเป็นการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 อัตรา โดยมีเงินค่าจ้าง 9,000 บาทต่อเดือน รวมระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2563 สำหรับสถานที่ในการปฏิบัติงาน คือ ศาสนสถานที่สำคัญของทั้ง 3 จังหวัด (จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่) ได้แก่ วัด สำนักสงฆ์ มัสยิด ศาลเจ้า โบสถ์คริสต์ เป็นต้น
 
 
 
 

ซึ่งในขณะนี้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตำแหน่ง นักนิเวศน์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 150 อัตรา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นประโยชน์ของศาสนสถานของแต่ละจังหวัดและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่เป็นอย่างมาก

ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่ช่วยเหลือชุมชนและบริการสังคมด้วยดีมาโดยตลอด ตรงตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในอนาคตภายใต้ยุค “New Normal” มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในตำแหน่ง นักนิเวศน์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของแต่ละศาสนสถานที่ได้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการรับฟังบรรยายธรรม ซึ่งมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการเสวนา หัวข้อ “ก้าวต่อไป วิถีชีวิตใหม่ยุค New Normal” โดยตัวแทนผู้ควบคุมปฏิบัติงานและการเสวนา หัวข้อ “ประสบการณ์ชีวิตใหม่ กับภัยโควิด” โดยตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการเสวนาโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ สร้างแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจ และการบรรยายธรรมสร้างแรงบรรดาลใจ หัวข้อ “ร้อยธรรมะ กับการดำรงชีวิต ยุค New Normal” โดยพระวิทยากรบรรยายธรรมสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังบนสื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบัน พระใบฎีกาปิยะ อัตถยุตโต เจ้าอาวาสวัดบางเสียด จังหวัดพังงา
 
 
 
 
 
 
 

มอบทุนการศึกษา “ทุน ผศ.จันทิภา ลิมปิเจริญ” ประจำปี 2562

 
1
 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุน ผศ.จันทิภา ลิมปิเจริญ” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “กองพัฒนานักศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของทุนการศึกษา ที่สามารถขยายโอกาสในการเรียนให้กับนักศึกษา สำหรับการมอบทุนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ครอบครัว ผศ.จันทิภา ลิมปิเจริญ (อดีตอาจารย์ ม.ราชภัฏภูเก็ต) และสมาคมชาวปักษ์ใต้แห่งนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้มีการมอบแก่นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จำนวน 3 ทุน ทุนละ 12,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่มีครอบครัวที่ยากลำบาก และขาดโอกาส อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทั้งนี้โอกาสของนักศึกษาจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดองค์กรหรือบุคคลที่มีจิตสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการศึกษา มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา และขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและเป็นผู้ส่งต่อโอกาสให้กับสังคมต่อไป” อธิการบดี กล่าว
 
 
 
 
 
 
 
  

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ครั้งที่ 15

toyota scholarship 2020
 
PRPKRU (13 พฤศจิกายน 2563) สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ครั้งที่ 15” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อ.ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และคณะกรรมการ ที่ห้องประชุม MS Convention Hall คณะวิทยาการจัดการ 
 
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ กล่าวว่า “มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษามาโดยตลอดจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายสิบปี โดยมีพันธกิจหลักคือการมอบ โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน นิสิต และนักศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านความรู้ ศีลธรรม และจิตใจ นอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้ว มูลนิธิโตโยต้าฯ ยังมุ่งหวังให้เด็ก เยาวชนผู้รับโอกาสในวันนี้ จะส่งต่อความรู้และโอกาสให้ผู้อื่นต่อไปในอนาคต ซึ่งถือเป็นการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุดสู่การสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ต่อเนื่องปีที่ 14

toyota scholarship feb 2020
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธี “มอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศ” ปีที่ 14 โดยมี นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน คณะกรรมการประมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี และนอกจากนั้นกองพัฒนานักศึกษายังได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โดย น.ส.ณิชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ เจ้าของเยาวชนต้นแบบด้านการคิดบวก
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ 2514 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 49 ปี ตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยรับผิดชอบการบริหารทุกด้านให้ความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน โดยปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 12,901 คน โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ฐานะค่อนข้างยากจน บางคนกำพร้าบิดา มารดา หรือขาดผู้อุปการะดูแล บางคนประสบภัยธรรมชาติทางฝั่งทะเลอันดามันสึนามิ เมื่อปี 2547 และนักศึกษาที่ประสบปัญหาอันเนื่องมาจาก สถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดมาเป็นระยะเวลา 14 ปี และนักศึกษาที่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยรวมเป็นเงิน 12,250,000 บาท นักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีจำนวน 188 คน ซึ่งมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้สนับสนุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในนามของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ขอขอบพระคุณมูลนิธิฯ ที่ได้หยิบยื่นโอกาสให้แก่นักศึกษาเพิ่มศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” อธิการบดีกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม เปิดประตูกิจกรรม PKRU 2019

 
pkru activities showcase 2019
 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม เปิดประตูกิจกรรม PKRU 2019” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
โครงการในครั้งนี้เป็นการสร้างสรรค์ความผูกพันที่ดีของรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้อง และเป็นการก่อให้เกิดความรักระหว่างนักศึกษารุ่นพี่-รุ่นน้อง ในรูปแบบการสร้างสายใยสัมพันธ์โดยการรวมกลุ่มกิจกรรมชมรม ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค รวมถึงมีโอกาสพัฒนาคุณลักษณะในด้าน มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีชมรมให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมดังต่อไปนี้ ชมรม กยศ. / ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน / ชมรมเกษตรต้องเที่ยว / ชมรมมุสลิม / ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร / ชมรมรักสุขภาพ / ชมรมกีฬา / ชมรมภาษามลายู / ชมรม Science Astrobotic Club / ชมรมดนตรี ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สืบสานถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

pkru 10 jul 2020

PRPKRU (9 ก.ค. 2563) สภานักศึกษา / องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) / สโมสรนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมสืบสานถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน ร่วมด้วย นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)

Top