เมนู

ตราสัญลักษณ์

1. สีน้ำเงิน

แทน สถามันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม“สถามันราชภัฏ”

2. สีเขียว

แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

3. สีทอง

แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

4. สีส้ม

แทน ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัย

5. สีขาว

แทน ความคิดอันมริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

Top