เมนู

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รายงานผลกระทบขององค์กรสีม่วงและครีม

รองอธิการบดี

 
ม. 20
ม. 20
รายงานผลกระทบต่อองค์กรสีม่วงและครีม 3
ม. 20
ม. 20

ผู้ช่วยอธิการบดี

 
ม. 25 1
ม. 22
รายงานผลกระทบองค์กรสีม่วงและครีม 2

คณบดี

 
ม. 22
ม. 22
ม. 22
รายงานผลกระทบองค์กรสีม่วงและครีม 1

ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน

 
ม. 22
ม. 22
ม. 22
ม. 22
ม. 22
Top