เมนู

ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม

 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น

 

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

3) บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

5) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างก้าวหน้าต่อเนื่องและยั่งยืน

 

ค่านิยมองค์กร

P Hu k et R ajabhat U niversity :

P romotes การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจทั้งหมด,

K nits ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน,

รักษาค่านิยมหลักของประเทศไทยและ

ทำให้ความรู้ที่ได้มาจากการวิจัยเป็นสากล

 

วัฒนธรรมองค์กร

          เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  องค์กรแห่งความสุข มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เน้นการทำงานเป็นทีม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

 

อัตลักษณ์

          คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา

 

เอกลักษณ์

          มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันดามัน

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ท้องถิ่น

3. หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

4. มหาวิทยาลัยมีการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญา ท้องถิ่นอันดามัน ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน และประเทศชาติ

5. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น “Smart University”

 

ยุทธศาสตร์

1. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทำ มีอาชีพและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21

2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

3. พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเป็น “Smart University”

Top