เมนู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน "บ้านบางจัน"

 

1

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน "เด็กบางจันยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ณ โรงเรียนบ้านบางจัน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมี ดร.กฤต เกษตรวัฒนผล อาจารย์ประจำสาขาการพัฒนาชุมชน และนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปี 1-2 ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่และโรงเรียนบ้านบางจัน ร่วมจัดกิจกรรมขบวนรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสานสายใยครอบครัว พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมนันทนาการเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ดร.กฤต เกษตรวัฒนผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ว่า “การจัดการศึกษาโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้ การจัดการให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน จากสถานการณ์จริงจะสามารถพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ประเด็นที่นำนักศึกษาลงพื้นที่บ้านบางจันในครั้งนี้ เพื่อฝึกฝนวิธีคิด และการดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ นำไปสู่การวางแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต คือ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่บ้านบางจัน มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ชาวบ้านทำอาชีพเกษตรกรและประมง มีประชากรทุกช่วงวัย รวมถึงมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องชมวิวแห่งใหม่ของ จ.พังงา ประเด็นหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจคือการปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่เข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นในการช่วยกันดูแลความสะอาดและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนมีความสมบูรณ์และสวยงาม จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สอดแทรกข้อมูลและวิธีการจัดการปัญหาขยะ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองโดยการแจกถุงผ้าเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนแทนถุงพลาสติก หลังจากนี้สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จะนำข้อมูลและสถานการณ์ที่ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้นำไปต่อยอดเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ต่อไป

คลิกชมภาพเพิ่มเติม 

PKRU EXPERT : ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว นักประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าเพื่อท้องถิ่น

 
1
 
เรื่องและภาพ : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PRPKRU)
 
นวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น เป็นโจทย์ที่ท้าทายของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการให้บริการแก่ชุมชนตามพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากการให้บริการวิชาการที่ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนแล้ว “นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์” ที่สามารถส่งต่อให้ชาวบ้านใช้สอยเพื่อสร้างประโยชน์ในครัวเรือน อย่างเช่น เครื่องตัดหญ้า ที่ปกติซื้อหากันในราคาหลายพันบาท อีกทั้งต้องใช้พลังงานจากน้ำมันที่ต้องซื้อหา นักประดิษฐ์คนเก่งจาก PKRU “ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว” อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้คิดค้นและพัฒนา “เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ารักษ์โลกเพื่อชุมชน” เพื่อเป็นทางเลือกให้ท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
 
 
 
ที่มาของ “เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ารักโลกเพื่อชุมชน”
 
ได้มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมา เนื่องจากปัจจุบันมีมลภาวะทางด้านเสียงและควันพิษจากการใช้เครื่องตัดหญ้าที่ใช้เครื่องยนต์แบบเติมน้ำมัน รวมถึงราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ชาวบ้านต้องแบกรับ จากโจทย์ปัญหาดังกล่าวตนจึงได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดหญ้าที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและใช้พลังงานจากถ่านอัลคาไลน์ ซึ่งไม่มีผลต่อมลภาวะควันและเสียง โดยมีการประกอบที่ง่าย ราคาถูก สามารถซื้อหาวัสดุได้ภายในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการที่ได้นำไปชาวบ้านในชุมชนนำไปทดลองใช้ สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพในระดับที่ใช้ในครัวเรือนได้ สามารถปรับปรุง ต่อยอด หรือซ่อมแซมได้ง่าย เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนแต่ได้ประโยชน์คุ้มค่า ชุมชนและประชาชนทั่วไปก็สามารถซ่อมแซมหรือประกอบเองได้ จึงเป็นประโยชน์กับชุมชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งมีราคาที่ถูกกว่าเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป
 
 
หลักการทำงานของเครื่องตัดหญ้าฯ
 
รูปแบบการทำงานของเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าฯ คือ ใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ตัวเครื่องใช้ PVC ได้มีการออกแบบ จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 น้ำหนักเพียง 1.5 กิโลกรัม เป็นรุ่นใหญ่ใช้มอเตอร์ขนาด (12v.DC) กำลังวัตต์อยู่ที่ 7 วัตต์ ใช้ถ่านชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จ 12V 8000mAh (Lithium-Ion Battery) มีสวิตซ์ไฟ ON-OFF อยู่ที่ตัวเครื่อง ต้นทุนในการผลิตต่อชิ้นเมื่อรวมมอเตอร์และถ่านแล้วราคาจะอยู่ที่ประมาณ 370 บาทต่อเครื่อง ซึ่งประชาชนและชุมชนสามารถซื้อไปใช้ได้เลย สามารถใช้งานประมาณ 4-6 ชั่วโมงต่อการชาร์จถ่าน 1 ครั้ง (เฉลี่ยค่าไฟฟ้า 2-3 บาท) เมื่ออุปกรณ์ชำรุดก็สามารถซ่อมแซมได้และเปลี่ยนวัสดุเฉพาะส่วนได้ การประกอบการเคลื่อนย้ายสามารถทำได้อย่างง่ายดายในการถอดประกอบ พกพาได้สะดวก เหมาะกับการใช้งานในองค์กรหน่วยงานที่มีอาณาบริเวณ ส่วนรุ่นที่ 2 จะมีขนาดเล็กและเบาเหมาะสำหรับสุภาพสตรีและเด็กที่ช่วยคุณแม่คุณพ่อตัดหญ้าที่บ้านได้ รุ่นนี้จะใช้มอเตอร์ขนาดเล็ก (5v.DC) มีน้ำหนักเบา แต่จะใช้สำหรับหญ้าต้นเล็ก สนามหญ้าในบ้าน เช่น หญ้าญี่ปุ่น ต้นทุนรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ 170 บาท 
 
 
 
พร้อมร่วมมือชุมชน ด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน
 
ตนเองรับผิดชอบในเรื่องการพัฒนาชุมชน และสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้น้อมนำหลักการของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการช่วยเหลือชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น จากระยะเวลา 10 กว่าปีที่ได้มาทำงานที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต ตนได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ลูกบอลน้ำผลิตไฟฟ้า ลูกบอลผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเล เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ริมชายฝั่งและบนเกาะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ สามารถนำไฟฟ้าจากการเคลื่อนที่ของคลื่นไปใช้ได้ รวมถึงเครื่องมือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ จุดสำคัญที่เป็นหัวใจในการประดิษฐ์คือให้ชาวบ้านใช้งานง่าย ใช้ได้จริง ราคาถูก ซ่อมบำรุงได้เอง ในนามของบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและให้บริการองค์ความรู้ในด้านสิ่งประดิษฐ์กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ เพราะมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีทักษะในหลากหลายด้าน รวมถึงมีนักศึกษาในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนที่พร้อมร่วมกับท้องถิ่น โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรูปแบบ Social Lab และการบริการวิชาการ 
 
สอบถามเพิ่มเติม ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว โทร 08 7213 6122
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษย์ฯ บริการวิชาการนักเรียนมัธยม สร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนภาษาจีน

 
30 nov 2019
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น และพิธีลงนาม MOU ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต เพื่อร่วมมือพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมี อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมด้วย อาจารย์ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร นายมนตรี พรผล ผอ.รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจน บุคลากร ครู นักเรียน และนักศึกษาจาก รร.เฉลิมพระเกียรติฯ รร.เมืองถลาง และโรงเรียนกะทู้วิทยา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวว่า “สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียนระดับมัธยมปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาของเราเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการตอบแทนชุมชน โดยนำความรู้จากรายวิชาต่างๆ มาบูรณาการและเผยแพร่สู่ชุมชน จนเกิดเป็นเครือข่ายในการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ถือเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจในการเรียนได้ดีอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นศ. นวัตกรรมการออกแบบ PKRU ร่วมค่าย “TOYOTA ART CAMP”

DSCF3317

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 262  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” (TOYOTA ART CAMP) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ตลอดจนตัวแทนบริษัท โตโยต้ามอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วม ณ ห้องแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

DSCF3289

DSCF3291

DSCF3295

DSCF3297

สำหรับโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” (TOYOTA ART CAMP) จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์ แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาเขตต่างจังหวัด โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ซึ่งเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาชีพ เพื่อนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่สินค้า OTOP ในแต่ละจังหวัด โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้วทั้งสิ้น 12 จังหวัด  และในปีนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีเป้าหมายในการจัดอบรมให้กับนักศึกษา 8 จังหวัด รวมไปถึงการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดวันนำเสนอผลงานของนักศึกษาในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา คือต้องมีพื้นฐานด้านการออกแบบสินค้า / บรรจุภัณฑ์สินค้า และมีทักษะโปรแกรม Adobe Illustrator

DSCF3299

DSCF3300

DSCF3301

DSCF3303

DSCF3322

DSCF3328

DSCF3332

DSCF3334

DSCF3345

 

พิธีปิด โครงการค่าย “TOYOTA ART CAMP”

 MG 8736

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานกล่าวปิด  โครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” (TOYOTA ART CAMP) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมี นายโกศล ปัญจปภาวิน ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนตัวแทนบริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ตัวแทนผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เข้าร่วม ณ ห้องแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

 MG 8744

 MG 8748

 MG 8749

 MG 8750

 MG 8763

นายโกศล ปัญจปภาวิน ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ฯ  กล่าวว่า “สำหรับโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” (TOYOTA ART CAMP) จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์ แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาเขตต่างจังหวัด โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ซึ่งเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาชีพ เพื่อนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่สินค้า OTOP ในแต่ละจังหวัด โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้วทั้งสิ้น 12 จังหวัด  และในครั้งนี้ ต้องขอแสดงความชื่นชมแก่นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบทุก ๆ คน ที่ได้มุ่งมั่นและตั้งใจออกแบบบรรจุภัณฑ์ตลอดระยะเวลา กว่า 3 อาทิตย์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความน่าสนใจให้สินค้า OTOP มากยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้โตโยต้ามีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเยาวชนไทย ให้มีศักยภาพในด้านการออกแบบและการแข่งขันกับนานาชาติได้ อีกทั้งเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับตราสินค้า OTOP ในแต่ละพื้นที่ ให้เป็นที่ดึงดูดใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปในการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP มากขึ้น ซึ่งผลงานนักศึกษาทุกทีมที่ได้นำมาจัดแสดงและนำเสนอในครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านักศึกษาทุกท่านมีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานที่น่าประทับใจ”ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ฯ กล่าว.

 MG 8808

 MG 8816

 MG 8818

 MG 8827

ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในนาม ม.ราชภัฏภูเก็ต มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมโครงการค่ายศิลปะในครั้งนี้ ขอขอบคุณบริษัทโตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ช่วยส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบ และเสริมสร้างให้นักศึกษามีการพัฒนาความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีความสามารถเท่าระดับนานาชาติซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสจากวิทยากรชาวญี่ปุ่น มาช่วยเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษาทุก ๆ คน  ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการต่อยอดสร้างสรรค์พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งนักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นที่น่าพอใจ” อธิการบดี กล่าว.

 MG 8832

 MG 8834

 MG 8836

 MG 8837

 MG 8843

 MG 8854

 MG 8860

 MG 8863

 MG 8865

 MG 8871

 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ลงนามร่วมมือ รร.วิชิตสงคราม

pkru chinese language 21 jan 2020 1
 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.วรากร อังศุมาลี ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร นายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต กับโรงเรียนวิชิตสงคราม ณ ห้องประชุมคุณหญิงจัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมดำเนินการจัดโครงการพัฒนา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
pkru chinese language 21 jan 2020 2
 
pkru chinese language 21 jan 2020 3
 
pkru chinese language 21 jan 2020 4
 
pkru chinese language 21 jan 2020 5
 
pkru chinese language 21 jan 2020 6
 
pkru chinese language 21 jan 2020 7
 
pkru chinese language 21 jan 2020 8
 
pkru chinese language 21 jan 2020 9
 
pkru chinese language 21 jan 2020 10
 
pkru chinese language 21 jan 2020 11
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดสุนทรพจน์ เฉลิมพระเกียรติพระบรมจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 รอบคัดเลือกภาคใต้

 

76609888 2704966466228282 2476920292576854016 o

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัด “การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบรมจักรีวงศ์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกภาคใต้  ในการนี้มี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการการดำเนินการประกวด ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ ประธานสาขาวิชาภาษาไทยฯ ตลอดจน คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ ในภาคใต้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

77104919 2704966076228321 1381319116559745024 o

76949828 2704966026228326 8377490301060644864 o

76900412 2704967582894837 7592271237405999104 o

76605265 2704965199561742 802470895015690240 o

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ พระบรมจักรีวงศ์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกภาคใต้ จัดขึ้นในหัวข้อ “ ผลงานคุณภาพ เกิดจากผู้ปฏิบัติ มีความรู้คู่คุณธรรม” นับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมของ 2 สถาบันที่ได้ร่วมกันจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบรมจักรีวงศ์ ในการถวายงานผ่านภาษา หัวข้อหลักคือ ”ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้ฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชน รวมทั้งได้ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ทั้งด้านการเรียบเรียงประโยค การใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ รวมไปถึงการออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน และนอกเหนือจากการได้ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยแล้ว เยาวชนที่ร่วมการประกวดยังได้ตามรอยพระยุคลบาท ศึกษาเรียนรู้ และน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมจักรีวงศ์ นับแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิต พร้อมแก้ไขปัญหาของตนเองและของประเทศชาติได้อย่างถูกต้องต่อไป” อธิการบดี กล่าว.

69757873 2704967112894884 6436165929377202176 o

73524635 2704966759561586 2745695484784934912 o

70812729 2704967152894880 3144365846827106304 o

74537137 2704967042894891 5772963837175136256 o

ทั้งนี้การประกวดในครั้งนี้ มีนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดจำนวน 13 คน จาก 7 สถาบันการศึกษา ในภาคใต้ ซึ่งผลการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ดังกล่าว ปรากฏว่า นายคคนะ พะโยม นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ตามมาด้วยอันดับ 2 นางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนางสาวปวีณ์นุช อ่อนแก้ว นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คว้ารางวัลชมเชย ซึ่งนักศึกษาทั้ง 3 คน จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้  เข้าประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ในหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยวิวัฒน์จรัสทวี ด้วยพระบารมีแห่งจักรีวงศ์ “เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท

74785079 2704967356228193 2717373727405768704 o

75380253 2704973899560872 6679660591893708800 o

 

ม.ราชภัฏภูเก็ต เจ้าภาพประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 
pkru democracy disruption feb 2020
 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3โดยมี นายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จาก ม.ราชภัฏเชียงราย / ม.ราชภัฏสงขลา / ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช / ม.ราชภัฏยะลา และ ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต  
 
 
 
ในการนี้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การบริหารรัฐไทยในยุค Disruption” และ ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ จากคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “นวัตกรรมการบริการสาธารณะในยุคดิจิทัล” รวมถึงมีเครือข่ายนักวิจัยจากราชภัฏภาคใต้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย-วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับอุดมศึกษา 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม ระบบการเมือง และระบบบริหาร ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันทั่วโลก ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว จึงเป็นแรงกดดันที่ภาครัฐต้องทบทวนบทบาทหน้าที่ และปรับปรุงการให้บริการใหม่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ทวีความรุนแรงอย่างหลากหลาย และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตลอดเวลา ได้อย่างตรงประเด็น ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ โดยไม่สูญเสียสมรรถนะต่อการดำรงอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์
 
 
 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่ควรทำก็คือ การเผชิญหน้า แต่จะเผชิญหน้าอย่างไร เพื่อให้องค์กรของเราเติบโตต่อไปในยุคแห่ง Disruption ฉะนั้นถ้าอยากอยู่รอดควรยึดในหลักการ คือ ริเริ่ม ปรับปรุง ปรับตัว ยืดหยุ่น และสร้างสรรค์ ผู้บริหารองค์กรต้องปรับวิสัยทัศน์ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรเติบโตต่อได้ในยุค Disruption ส่งเสริมในเรื่องของนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในวัฒนธรรมองค์กร และทำให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร แม้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจไม่เคยชิน แต่ควรคิดว่ายิ่งยากขึ้นก็ยิ่งโตขึ้น ยิ่งพลาดก็ยิ่งเรียนรู้
 
 
 
 
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดประชุมวิชาการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความตื่นตัว และสร้างความตระหนักถึงโอกาส และความท้าทายที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารรัฐไทยในยุค Disruption ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในระดับชาติ และเวทีโลก สืบเนื่องจากขณะนี้หลายองค์กร ได้รับผลกระทบจากการที่ดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมความเป็นอยู่ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงชีวิตของความเป็นเมืองที่ไม่ได้จำกัดเพียงเฉพาะที่อีกต่อไป แต่ยังได้กระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น ทำให้มีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปจากเดิม
 
สำหรับการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ครู นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่าย และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะ และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้นักศึกษาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานวิจัย และงานวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงสังคมศาสตร์ในแขนงอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ”
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดค่ายเยาวชนพลเมืองสร้างสรรค์ ก่อนลงชุมชนสร้างความสามัคคีแก่ท้องถิ่น

huso pkru 13 dec 2019
 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ตลอดจน ผู้บริหาร คณะทำงาน และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นโครงการตามพระราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงกำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ตามคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ คือ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีงานทำ มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ม.ราชภัฏภูเก็ต จึงต้องดำเนินงานโครงการโดยการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ เข้าใจ ในคุณลักษณะคนไทยที่พึ่งประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ เข้าใจสิทธิการเป็นพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ ฝึกให้รู้จักการพึ่งพาตนเอง มีความซื่อสัตย์และมีวินัย ประการที่สอง เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนต่อการเรียนรู้ เข้าใจ ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านสิทธิของพลเมือง คุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ประการที่สาม เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณลักษณะคนไทยที่พึ่งประสงค์ ผลักดันให้มีการนำหลักธรรมคำสอน วัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทยต่อไป โดยมี กิจกรรมในโครงการ 3 กิจกรรม 1. กิจกรรมค่ายเยาวชน 2. กิจกรรมรวมพลังสร้างต้นแบบ 3. กิจกรรมให้ความรู้กฎหมายในความเป็นพลเมืองไทย ซึ่งนักศึกษาที่เข้าอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะใช้เป็นกำลังสำคัญในการลงพื้นที่ท้องถิ่นในอันดามันเพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีในท้องถิ่นในลำดับต่อไป”
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 

มนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทย (ต่อเนื่องปีที่ 8) “วิถีลูกกรุง วิวัฒน์จรุงเจริญไทย”

 
huso pkru 27 jan 2020
 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีเปิดโครงการ “มนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทย” (ต่อเนื่องปีที่ 8) ในแนวคิด “วิถีลูกกรุง วิวัฒน์จรุงเจริญไทย” กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุงประกอบรีวิว โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอย่างเนืองแน่น ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี HUSO กล่าวว่า “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ในการผลิตกำลังคนให้มีทักษะทางวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเป็นเมืองท่องเที่ยว และสามารถพัฒนากำลังคนให้ดำรงตนเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าและสง่างาม นอกจากนี้ยังมีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิต อันได้แก่ พันธกิจด้านการวิจัย การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาด้านวิชาการ สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพันธกิจในด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้มีการจัดโครงการ ‘มนุษย์ย้อนรอยวิถีไทย’ (ต่อเนื่องปีที่ 8) ขึ้น เพื่อเป็นเวทีที่นักศึกษาจะได้นำเสนอกิจกรรมเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต เช่น การละเล่น ศิลปะการแสดง การออกร้านอาหารไทยพื้นบ้าน เป็นต้น อันเป็นการสืบสานความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นการแสดงถึงพลังของนักศึกษาทั้ง 10 สาขาวิชา ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ผู้สนใจเข้าร่วมงาน รวมถึงนักศึกษาและเยาวชนด้วย”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทย แข่งขันทักษะวิชาการและวัฒนธรรม

 
huso pkru arts and culture 27 jan 2020
 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ "มนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทย" กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
สำหรับการแข่งขันประกอบด้วย แข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ "Promoting your local culture in andaman region" / แข่งขันเล่าเรื่อง หัวข้อ "ย้อนอดีตเมืองภูเก็จ" / แข่งขันออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ "ร้อยเรื่องเมืองอันดามัน" / ประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ / การแข่งขันเขียนพู่กันจีนและวาดภาพประกอบ / การแข่งขันประดิษฐ์มงกุฏเจ้าสาวจีน (เฉ่งก๋อ) / แข่งขันวาดภาพ หัวข้อ "เอกลักษณ์ล้ำค่าเมืองฟ้าอันดามัน" / แข่งขันสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราชภัฏภูเก็ต เจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 เพื่อรองรับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

 

78220689 2704628986262030 3692006943372607488 o

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “พัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ กิจกรรม สัมมนาวิชาการและการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 4  โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา ประธานสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหาร ตลอดจนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ และตัวแทนคณบดีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เข้าร่วม ณ ห้องรายา โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภา ม.ราชภัฏภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นวิทยากรพิเศษร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ทางออกราชภัฏในห้วงวิกฤต”

73388419 2704628786262050 4984614597060198400 o

75004988 2704624419595820 5537577003466620928 o

75029111 2704629246262004 5845872551997210624 o

อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสภาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ในการดำเนินการจัดโครงการ “พัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ กิจกรรม สัมมนาวิชาการและการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสู่การพัฒนาองค์กรในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติ และเป็นการยกระดับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการรองรับการปรับเปลี่ยนภาระ และความรับผิดชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งในการจัดการประชุมและสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภา ม.ราชภัฏภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชียวชาญในการบริหารจัดการหลักสูตร มาร่วมสัมมนาแนวทางในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับในยุคของความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นใรพื้นที่ของตน” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าว.

75241052 2704628849595377 838703853305069568 o

72429852 2704626276262301 4430254728554741760 o

75398128 2704627109595551 1881557135800664064 o

75446496 2704625959595666 6563789005677133824 o

76642475 2704629429595319 576920876444811264 o

76654584 2704624506262478 22636470514745344 o

หนึ่งทศวรรษ “นิติศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต”

 
law pkru dec 2019
 
ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย กิจกรรม “เปิดโลกทัศน์หนึ่งทศวรรษนิติศาสตร์ราชภัฏภูเก็ต” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ อาจารย์มาฤทธิ์ กาญจนารักษ์ ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ พร้อมต้องมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียน โดยมีคณะวิทยากรผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
อาจารย์อาริษา รุจิรวนิชวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ กล่าวว่า “โครงการเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายหนึ่งทศวรรษนิติศาสตร์ราชภัฏภูเก็ต ที่จัดขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งทศวรรษของสาขานิติศาสตร์ ที่ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ครบรอบ 10 ปี จึงได้ถือโอกาสนี้ เชิญผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย และผู้ที่ประกอบอาชีพด้านกฎหมายจากอาชีพต่างๆ ทั้งนักวิชาการ อัยการ ผู้พิพากษา และทนายความ มาเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 4 ในการออกประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายหลังจบการศึกษา รวมถึงการจัดนิทรรศการด้านกฎหมาย และผลงานของสาขานิติศาสตร์ รวมไปถึงช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหลายแห่งในเขตพื้นที่อันดามัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร” 
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
ด้าน อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวเสริมว่า “การเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ของ ม.ราชภัฏภูเก็ต มีคุณภาพเทียบเท่ากับการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพฯ เพราะเราได้เชิญอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาสอนนักศึกษาที่ราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ผู้มีความสามารถจากส่วนกลาง รวมไปถึงมีเครือข่ายทางด้านกฎหมาย ทั้งจากสภาทนาย สถานประกอบธุรกิจต่างๆ ด้านกฎหมาย ในการประสานและร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์
 
โดยการเรียนการสอนเราจะมุ่งไปทางด้านทนายความเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทุกปีสาขานิติศาสตร์จะจัดโครงการสานฝันนักกฎหมายสู่เส้นทางวิชาชีพ ด้วยการเชิญวิทยากรจากองค์กรภายนอกมาติวเข้มสำหรับการสอบตั๋วทนายความให้แก่นักศึกษาที่สนใจจะประกอบอาชีพทนายความ เพราะเรามองว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีคดีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อาชีพทนายความจึงมีความต้องการสูง ดังนั้น เราจึงได้พยายามที่จะปั้นนักศึกษาไปทางด้านทนายความ และปัจจุบันนักศึกษาจบไปจากราชภัฏภูเก็ต ไปสอบตั๋วทนายความได้ทุกปี” 
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์
 
เรียนนิติศาสตร์

อาจารย์สาขาทัศนศิลป์ รับรางวัลชมเชยภาพวาดจัดโดยกองบัญชาการกองทัพไทย

 
78952931 430428604272473 1002482376619589632 n
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประชาชน ในการประกวดภาพวาดหัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ในชื่อภาพ “อดีต ปัจจุบัน อนาคตกองทัพไทย” ซึ่งจัดโดย กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยในงานมี พลเอกชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานอนุกรรมการตัดสินการประกวดฯ และคณะกรรมการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี มณเฑียร ชูเสือหึง กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน ปกรณ์ กลมเกลี้ยง พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และชลิต นาคพะวัน ที่ปรึกษาโครงการฯ
 
 
สำหรับการประกวดภาพวาดในครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 “กองบัญชาการกองทัพไทย” ได้จัดทำโครงการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ซึ่งเป็นเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจของ “กองทัพไทย” โดย “กองบัญชาการกองทัพไทย”เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการร่วมระหว่างกองบัญชาการ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ด้วยการผนึกกำลัง ความสมัครสมานสามัคคี เสมือนเป็นหนึ่งกองทัพเดียวที่มีเอกภาพและศักยภาพสูงสุด โดยการสนธิกำลังจากทุกเหล่าทัพ ตามคุณลักษณะ หลักนิยม และขีดความสามารถ เพื่อคลี่คลาย แก้ไข และบรรเทาสถานการณ์ร้ายแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในยามปกติและยามสงคราม โดยเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอจินตนาการแนวความคิด ความรู้สึก มุมมองความสำคัญของ “กองทัพไทย” ในการปฏิบัติภารกิจร่วมในด้านต่างๆ สู่ภาพวาด ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จารึกไว้เป็นคลังภาพวาดแห่งประวัติศาสตร์ของกองทัพไทย
 
 
 
 

แสดงความยินดี นางสาวปุณฑริกา เกื้อสกุล นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รับรางวัลบุคคลพิการตัวอย่าง

 
DSC05063 1
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณฑริกา เกื้อสกุล นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสที่เข้ารับโล่รางวัลบุคคลพิการตัวอย่าง จากนายอำพล เสนาณรงค์ ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 
75614061 2596193367127889 8770068488216641536 n
 
เจ้าของรางวัลจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้ซึ่งมีคุณธรรมและจิตอาสาในการทำงานเพื่อสังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเลขานุการสมาคมคนพิการภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นกำลังใจที่สำคัญในการทำงานสำหรับท้องถิ่น เพื่อพี่น้องผู้พิการ ในการดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการต่อไป ซึ่งหลังจากที่ได้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ทำให้มีความรู้ในด้านการประสานงาน การจัดการด้านต่างๆ และการสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้สามารถสนับสนุนการทำงานเพื่อผู้พิการในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น 
 
สำหรับความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ที่เปิดกว้างทางการศึกษา และพร้อมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นแหล่งบ่มเพาะและสนับสนุนผู้มีคุณธรรมและจิตอาสาเป็นกำลังสำคัญเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
75485984 3308028262603295 438928164249403392 n
 
56209368 2666149843457810 2866636747318493184 n
 
60824846 2792466194159507 211839031263100928 n
 
Top