เมนู

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

Comm. Arts PKRU Promotes Creative And Valued Digital Communication

commarts pkru 9 jun 2020 1
 
commarts pkru 9 jun 2020 1
 
Nowadays, it’s undeniable that our daily lives are influenced by communication in several aspects, including perception, behaviour, or decision making. The quality of communication contributes to the quality of life that is why many of us, especially youth, desire to be a communicator in this digital age.
 
commarts pkru 9 jun 2020 2
 
But the point here is: is it true that anyone can be a good communicator ?. Do we need to be trained in communicating or creating content that benefits the public or leads to social changes ?. Asst. Prof. Dr. Wasan Janprasit, head of Communication Arts Program, Faculty of Management Science, Phuket Rajabhat University (so called Comm. Arts, PKRU), has given his points of view associated with art and science of communication in the era of digital media.
 
Firstly, he stated that “he and his colleagues in Comm. Arts program see the changing trend of media as an advantage for people to widely and quickly receive information and news. The different types of media are not something the most importance to be concerned about, because the key and the king of communication is the content that is created and presented in the forms of  texts, photos, voice messages, VDOs, and so on through the platforms of new media, with lower production budget, higher messages’ penetration, whereas both traditional media and new media can be divided by fragmented audiences. Hence, there are plenty of advantages and opportunities for those who are pursuing their dream to be a professional communicator or content creator in this new era of communication.”   
 
 
commarts pkru 9 jun 2020 2
 
 
 
 
Asst. Prof. Dr. Wasan Janprasit also added that “the Comm. Arts, PKRU’s mission is to produce quality content creators who can find out information, select the points and transmit beneficial messages to society. Our program is well known for producing citizen news programs broadcasted via Thai PBS channel. These news programs present problems and situations in Phuket and Andaman-based area, as well as the uniqueness of the local community to the public. Also, we trained our students to be well story tellers, reviewers, bloggers, or youtubers who can create lifestyle-based content for PR or reviews of general business and businesses related to tourism industry through social media. Moreover, our students learn strategic techniques that are necessary for media creators and administrators e.g., target directed advertisements on social media, multimedia design including infographics, motion graphics, short films and advertising banners. The students who create dominant works have been supported by the program to enter the competitions of animations, short films, mascots, and E–magazine designs  both regional and national level; consequently, many of the students won competitions and brought reputation to the university.”      
 
Let’s talk about cooperation between Comm. Arts program and other institutions,  Asst. Prof. Dr. Wasan Janprasit explained that “to develop the skills and provide opportunities for students to present their works, the program establishes partnerships with many external  and professional organizations, such as Thai PBS Channel, The National Broadcasting Services of Thailand (NBT), other local and national media organizations, Thai Health Promotion Foundation, The Phuket Public Relations Department, Public Relations department of Thai Red Cross Society- Phuket branch.”
 
commarts pkru 9 jun 2020 3
 
commarts pkru 9 jun 2020 5
 
commarts pkru 9 jun 2020 6
 
Additionally, according to Asst. Prof. Dr. Wasan Janprasit, the Comm. Arts Program of PKRU assists local development under the royal policy by using the knowledge of marketing communication to create good images through remarkable story telling for local businesses and OTOP products in the three provinces of Andaman-based area, namely Phuket, Phangnga, and Krabi.  Moreover, the program’s lecturers and students also organized the charitable events by using social media to be supportive platform to run the campaigns which were beneficial for local communities, such as blood donation campaign incorporated with Vachira Phuket hospital. 
 
As aforementioned and fame of Comm. Arts program, PKRU are contributed to by the lecturers who are experts and have experiences in the field of communication arts. Asst. Prof. Dr. Wasan Janprasit emphasized his belief that “those who graduate from our academic program had been well trained to be quality communicators who can create creative content that benefits both local people and whole society.”
 
To answer the question what can the students do after graduation?, Asst. Prof. Dr. Wasan Janprasit described that “the students who graduate from Comm. Arts program, PKRU can be a professionals in many aspects of communication career, for example, public relation officers, corporate communication officers, content creators and presenters via social media,  journalists, marketing communicator, event organizers, advertising creators, media designers and producers, photographers, and TV and radio program producers in both government and private organizations, as well as being freelancers.”
 
Asst. Prof. Dr. Wasan Janprasit ended the conversation by inviting the students to study in Comm. Arts Program at Phuket Rajabhat University and highlighting the Comm. Arts program’s philosophy that “the quality communication arts professionals must be fluent in thinking, working, creatively communicating and communication innovating.”
------------------------------------------------------------
 
Please join and update information and interesting activities of Communication Arts Program, Phuket Rajabhat University via Facebook page : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
commarts pkru 9 jun 2020 7
 
commarts pkru 9 jun 2020 8
 
commarts pkru 9 jun 2020 9
 
commarts pkru 9 jun 2020 10
 
commarts pkru 9 jun 2020 11
 
commarts pkru 9 jun 2020 12
 
commarts pkru 9 jun 2020 13
 
commarts pkru 9 jun 2020 14
 
commarts pkru 9 jun 2020 15
 
commarts pkru 9 jun 2020 16
 
commarts pkru 9 jun 2020 17
 
commarts pkru 9 jun 2020 18
 
commarts pkru 9 jun 2020 19
 
commarts pkru 9 jun 2020 20
 
commarts pkru 9 jun 2020 21
 
commarts pkru 9 jun 2020 23
 
commarts pkru 9 jun 2020 24
 

EGAT ANIMATION AWARDS 2019 ศึกษาดูงานพลังงานหมุนเวียน ณ ประเทศญี่ปุ่น

egat award 2019 1
 
ระหว่างวันที่  9 -13  ธันวาคม 2562 ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเชิญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักประจำทีม  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด EGAT ANIMATION AWARDS 2019 ภายใต้แนวคิด : ไฟฟ้าเพื่อชีวิตทีดีกว่า  ภาคใต้ โดยในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายอาจารย์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ นักวิชาการ ด้านนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นการเข้าร่วมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ด้านพลังไฟฟ้า เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการ การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหลักและพลังงานหมุนเวียนของประเทศญี่ปุ่น  อันสามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานด้านพลังงานมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง ผู้สนใจสามารถคลิกเข้าชมผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ที่ Link ด้านล่าง  ทีม Roaming ประกอบด้วย นายอธิรัช คำสิม นายสิทธาวัฒน์ เอาบุญ นายสิทธิสถาพร พริกคง และ นายอนันตศักดิ์ วารีศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีม Flashlight ประกอบด้วย นายกิตติธัช ทองทิพย์ นายชนาธิป สองพี่น้อง นายสหรัฐ คงเอียด และ นายสิทธินนท์ ลือใจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 
 
egat award 2019 2
 
egat award 2019 3

PKRU EXPERT : ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์ นักออกแบบการเรียนรู้ ด้วยทฤษฎี “คุณค่า+ตัวตน=นักศึกษา”

DSC04246
 
“อาจารย์คิดว่าการเป็นอาจารย์ คือ การเป็นส่วนเล็กๆ ในการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อม ความคิด พลังงานที่ดี เพื่อทำให้เขาผลิบาน ในรูปแบบที่เป็น ‘ตัวตน’ ของเขาอย่างแท้จริง”  
 
“อ.ปิ๊ก” ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ ผ่านคอลัมน์ PKRU EXPERT ถึงเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนให้นักศึกษามีพื้นที่ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ ในฐานะ “Facilitator” มืออาชีพที่มีเทคนิคในการดึงศักยภาพภายในของนักศึกษา นำไปสู่การเรียนเชิงสร้างสรรค์ตามสไตล์นักนิเทศศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  X  PKRU EXPERT  
ติดตามเรื่องราวอาจารย์ในรั้วแคแสดกับบทสัมภาษณ์สุดพิเศษ  
 
สารตั้งต้น คือ ความรัก  
 
อาจารย์ปิ๊กได้บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้น ในการออกเดินทาง ตามหาการจุดประกายใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน   

“อาจารย์เริ่มมีความสนใจในการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน จากตอนที่เริ่มทำงานวิจัยในระดับปริญญาเอก อาจารย์เรียนในหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนตามความสนใจส่วนตัว เนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นการหลอมรวมศาสตร์ทางด้านการจัดการ และศาสตร์ทางด้านการศึกษาไว้ด้วยกัน  

ในช่วงนั้น เริ่มต้นอ่านงานวิจัย อ่านบทความต่างประเทศ แล้วเห็นถึงไอเดียที่สนุก น่าสนใจ จึงนำมาดัดแปลง มาประยุกต์ต่อในชั้นเรียนที่สอนอยู่ ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยได้มีการอบรมในเรื่องของการเป็น Facilitator แนวคิดจิตตปัญญา เป็นสิ่งเล็กที่ๆ ที่อยากเรียนรู้ ก็เลยลองทำเป็น Private Project เล็กๆ ในชั้นเรียน ที่ไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟัง”
 
120557776 395173455216809 5544182975672769474 n
 
50140890 10157051501895238 5618723194979483648 o
อาจารย์ปิ๊กยังเล่าให้ฟังต่อว่า “Project แรกที่เริ่มต้น คือการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อความรักผ่านงานเขียน เมื่อนักศึกษาต้องส่งจดหมายและต้นฉบับไปยังกองบรรณาธิการ ซึ่งแน่นอนว่าคนทำงานกองบรรณาธิการต้องใช้สายตามาก อาจารย์ก็สอนด้วยการตั้งคำถามกับนักศึกษาว่า ‘ถ้าเรารักและห่วงใยคนที่สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เราอ่าน เราควรทำอย่างไร’ เป็นคำถามที่อาจารย์ใช้ถามลูกศิษย์ ดังนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะพิมพ์ต้นฉบับลงในกระดาษถนอมสายตาทุกครั้ง และสิ่งเหล่านี้เป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความอ่อนโยนลงในจิตใจของนักศึกษา  

ผลลัพธ์จาก Project แรก มีงานได้ลงตีพิมพ์เกือบ 20 ฉบับ นักศึกษากลับมาเล่าว่า เป็นโมเม้นท์ที่มีความสุขมากๆ เวลาไปยืนที่แผงหนังสือ บางคนก็เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่ภูมิใจมาก เหมาหนังสือทั้งแผงไปแจกให้ญาติๆ ได้อ่านกัน ด้วยการเริ่มต้นด้วยการทำงานอันเป็นที่รัก เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ Project เล็กๆ แล้วกระเพื่อมความสุข ความรักออกไป” 
 
ฟังที่อาจารย์ปิ๊ก เล่าให้ฟังแล้ว หวนทำให้นึกถึง คาร์ลิล ยิบราน นักปรัชญาชื่อดัง ในถ้อยคำที่ว่า “นักเคมีผู้ซึ่งสามารถสกัดธาตุจากหัวใจของเขาออกมา อันได้แก่ ความเมตตา ความเคารพ ความเอื้ออาทร ความอดทน ความเศร้าเสียใจ ความประหลาดใจ และการให้อภัย สามารถนำธาตุเหล่านี้มารวมกันเข้าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอะตอมของมันเรียกว่า ความรัก”  
 
120508676 788560711977962 4466478731252017810 n

เติม Grit สร้าง Growth Mindset  
 
วัยหนุ่มสาวในรั้วมหาวิทยาลัย คือวัยที่พิเศษ วัยที่มีพลัง ที่จะส่งมอบคุณค่า แก่นสาร ความหวัง บางอย่างให้กับสังคม อาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าเทคนิคที่อาจารย์ได้ใช้บ่อยคือการฝึกให้นักศึกษามี Grit คือความวิริยะ ที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่ง Grit ประกอบไปด้วย ใจรัก (Passion) และความเพียร (Perseverance)

อาจารย์ปิ๊กได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การสร้าง Grit ความวิริยะ ที่จะฝ่าฟันทุกอุปสรรคเพื่อถึงเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก อาจารย์คิดว่าจุดเริ่มต้นคือการต้องสร้างโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายให้กับนักศึกษา ปีที่แล้วมีโจทย์ที่น่าสนใจอยู่หนึ่งโจทย์คือ โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ‘นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปีข้างหน้า’ โดยการประกวดในครั้งนี้ จัดโดย วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมาก 

นักศึกษาเมื่อได้เจอโจทย์นี้ พวกเขาก็รู้สึกท้าทาย เพราะสิ่งที่เขากำลังจะลงมือสร้างสรรค์นั้น เป็นการส่งมอบความคิดของคนรุ่นใหม่ ที่อาจจะช่วยประเทศชาติในอนาคตได้ เราก็มีกิจกรรมในชั้นเรียนที่จะช่วยให้เขาตีโจทย์ได้ง่ายขึ้น มีการจัดอบรมเสริมนอกชั้นเรียน ระหว่างการทำงานส่งประกวด มีบางทีมเกิดอุปสรรค ลืมสำรองไฟล์ต้นฉบับสำหรับแก้ไขงาน เมื่อคณะกรรมการให้มาแก้ไขงานบางส่วน ทางทีมก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกรอบ เพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ที่สุด เราจะเห็นถึงการสู้ไม่ถอยของนักศึกษา ครั้งแรกผิดพลาดไม่เป็นไร ครั้งที่สองจะทำให้ดีขึ้น ผลลัพธ์จากใจรักและความเพียรคงเป็นในรูปแบบรางวัลที่ได้รับ ทีมนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลคะแนนความนิยม (Popular Vote) แต่สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้น คือความวิริยะในการทำงานเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม  

“เด็กๆ ได้รับรางวัล เราก็รู้สึกตื่นเต้น ดีใจไปด้วย แต่เรามีความเชื่อที่ลึกลงไปอย่างหนึ่งว่า ความสำเร็จไม่ได้วัดที่รางวัล รางวัลที่แท้จริงคือการที่เราได้ทำงานดีๆ ออกมาสักชิ้น และงานชิ้นนั้น อาจมีส่วนเล็กๆ ในการช่วยเปลี่ยนแปลงสังคม และหากระหว่างการทำงานเกิดอุปสรรค เราก็จะลุย โฟกัสที่เป้าหมาย ซัพพอร์ตไปด้วยกัน ด้วยความเชื่อที่ว่า ใช่ ฉันทำได้ ”  
 
DSC04236

อิสระ และ สบาย เทคนิคธรรมดา ที่เรียบง่าย 
  
ก่อนเข้าชั้นเรียน เพื่อเริ่มสอนเราจะมีหลักที่ยึดในการสอนของเราคือ บรรยากาศในชั้นเรียนต้องดูมีพื้นที่ อิสระ และสบาย ปราศจากซึ่งโครงสร้างเชิงอำนาจที่จะมาควบคุมความคิดของเขา 

คือแน่นอนว่าเราจะมีพื้นที่เด็กๆ พอสมควร แต่เป็นอิสระ และ สบาย ที่มีวินัย คือเราจะไม่โบยตีเด็กๆ ด้วยคำพูด หรือการกระทำ  

กระบวนการที่ใช้บ่อย ให้เขา เป็นผู้เลือก ถ้าไม่อยากทำ ก็ไม่ต้องทำ เราไม่ลงโทษใคร  

บางทีเราเป็นครูเราจะมีนิสัยชอบติดสอน แต่จริงๆ แล้ว คงไม่มีใครที่อยากถูกสอนบ่อยๆ ใช่ไหม เราก็จะเปิดพื้นที่ในการรับฟังเขามากๆ เป็นลักษะณะการฟัง แต่เขาต้องฝึกวินัย เรื่องเวลาต่างๆ ควบคู่กัน  สังเกต อนุญาต ชื่นชม จนวันหนึ่งถ้าเขาอยากเล่าให้เราฟัง เดี๋ยวเขาจะเล่าให้เราฟังเอง  
 
83693811 10158062978885238 5211583556861558784 o
 
120290696 3931663766863708 7511356365647861380 n
 
ทดลองโมเดล ผ่านปัญญาปฏิบัติ  
 
อาจารย์ปิ๊กได้สรุปให้ทางทีมงานได้ฟังว่า หลายรางวัลในช่วงปีที่แล้ว (ปีการศึกษา 2562) คือความสำเร็จร่วมของทางคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้ดูแล สนับสนุน เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับต่างๆ และการออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่มุ่งสร้างให้นักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ ต้องเก่งคิด เก่งปฏิบัติ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทันนวัตกรรมการสื่อสาร
 
โดยอาจารย์ทำหน้าที่เพียงเป็น Facilitator ในการพัฒนานักศึกษา ให้สามารถมองเห็นเป้าหมายในการเรียน ในการทำงาน และใช้กระบวนการ Self-Management กระตุ้นให้นักศึกษาสามารถดึงศักยภาพภายในตนเองออกมาสร้างผลงานในระดับที่น่าสนใจ ซึ่งเคล็ดลับแนวปฏิบัติที่ดี มีเทคนิคสามขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก คือ การมองเป้าหมายให้ชัดเจน โดยการทำ Project การออกแบบชีวิต ซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา และทำให้เขาเห็นภาพสิ่งที่อยากเป็นด้วย ผ่านการทำ Vision Board  ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Mental Representation ใช้ภาพแทนทางใจ เพื่อหาเส้นทางที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาชิ้นงาน ขั้นตอนที่สอง การนำพานักศึกษาไปเรียนรู้จากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ เรียกสั้นๆ กันว่าไป Tap พลังงานดีๆ ขั้นตอนสุดท้าย คือ การปลุกพลังความเชื่อในตัวนักศึกษาว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ ซึ่งจะค่อยๆ สอดแทรกผ่านกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
“จริงๆ แล้วในกระบวนการของการทำงานเพื่อส่งนักศึกษาเข้าประกวด ทำคนเดียวลำบาก แต่โชคดีว่าทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เรามีทีมเครือข่ายที่ดี ยกตัวอย่างเช่น ในการประกวด Pitching งานระดับประเทศ ในการแข่งขัน Roojai.com Road to the Future เพื่อนำเสนอแนวคิดสดใหม่ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนน นักศึกษาได้ใช้แนวคิดเรื่อง Big Data และ Ai เราก็ได้เชิญเครือข่ายนักวิชาชีพจาก Depa มาช่วยเติมความรู้ให้นักศึกษาก่อนไปประกวดในวันจริง  
อย่างปี 1/2563 ด้วยสถานการณ์ Covid–19 เราก็ไม่ได้โฟกัสที่จะทำงานประกวดนะ เพราะอยากเห็นนักศึกษามีสตางค์ใช่ เราเห็นแล้วว่าเด็กๆ ไม่ค่อยมีสตางค์ใช้กัน หน้าที่ของอาจารย์ก็เริ่มมองหา อย่างปีนี้เราก็ให้เด็กเขียนงานลง True Id intrend จากงานเขียน งานถ่ายภาพ และงานกราฟิก ของเขา ก็สามารถสร้างรายได้เล็กๆ น้อย เป็นลู่ทางในอนาคตในการทำงานให้เขา

สุดท้ายในการพัฒนานักศึกษา ไม่มีอะไรที่เป็นสูตรตายตัว อาจารย์ทำหน้าที่เพียงสนุก เราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆ คือสุดท้ายแล้ว เราอยากบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ศิลปะแห่งการใช้ชีวิต (Art of Living) ที่จะพัฒนาตนเองไปพร้อมกับนักศึกษา โดยเฉพาะการได้สอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยที่สร้างสรรค์ “ตัวตน” ที่ดีที่สุด ในแบบฉบับของคุณ บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ถือเป็นโชคดีในชีวิต อาจารย์ปิ๊ก สุธาสินี กล่าวด้วยรอยยิ้ม 
 
120481144 1217599395279198 2781504039831450801 n
 
DSC04269
 

PKRU SCOOP : นิเทศศาสตร์ ยืนหยัดแนวคิดการสื่อสารยุคดิจิทัล ต้องสร้างสรรค์และเกิดมูลค่า

commarts pkru 9 jun 2020 1
 
commarts pkru 9 jun 2020 1
 
(PRPKRU) ณ โมงยามนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการสื่อสารมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน ทั้งการรับรู้ พฤติกรรม และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  การสื่อสารที่มีคุณภาพมักส่งผลทางบวกต่อคุณภาพชีวิต จึงไม่แปลกที่ใครต่อใครปรารถนาอยากสวมบทบาทเป็นนักสื่อสารในยุคดิจิทัล แต่ทว่าการสื่อสารที่ดีใครก็ทำได้จริงหรือไม่ การส่งสารหรือครีเอท Contents ที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม จำเป็นและยังต้องฝึกฝนอยู่อีกมั้ย...
 
commarts pkru 9 jun 2020 2
 
ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดห้องทำงานพูดคุยกับทีมงาน PRPKRU เพื่อแจกแจงถึงความสำคัญของการสื่อสารอย่างมีศาสตร์และศิลป์ตามแขนงนักนิเทศศาสตร์ ที่แม้ว่ากาลเวลาจะนำพาเทคโนโลยีดิจิทัล NEWS Media ที่ก้าวล้ำเพิ่มเข้ามา และพัดพาสื่อเก่าให้ล้มหายไปบ้างก็ตาม ประธานสาขา Comm Arts PKRU เริ่มคลายข้อสงสัยของผู้เขียนที่ขมวดคำถามถึงจุดยืนนิเทศศาสตร์ในปัจจุบันว่า... 
 
เทรนด์ความเปลี่ยนแปลงของสื่อเรามองว่าเป็นเรื่องดี เป็นแต้มต่อ ที่ผู้คนให้ความสนใจเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้กว้างขวาง รวดเร็ว ประเภทของสื่อไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวล เพราะเนื้อหาของสื่อ Contents คือคีย์ของการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง ภาพวีดีโอ ข้อความเสียง และอักษรข้อความ ยังคงโลดแล่นผ่าน Platform สื่อยุคใหม่ที่ใช้ต้นทุนการผลิตน้อยลง ผนวกสื่อเดิมแยกย่อยตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นบนสังเวียนสื่อ มีโอกาสและช่องทางมากมาย 
 
commarts pkru 9 jun 2020 2
 
 
 
 
ดังนั้นการสร้างนักผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณภาพ Quality Content Creator / นักสร้างเนื้อหาทางการตลาด Content Marketing Creator เป็นหมุดหมายที่โฟกัสในหลักสูตรของเราที่นอกจากจะคงความเป็นนักวิชาชีพในแบบฉบับดั้งเดิม คือ นักข่าว Journalist ที่สามารถเจาะข้อมูล คัดสรรประเด็น รายงานข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ที่เกิดประโยชน์ ซึ่งทางเรามีผลงานที่โดดเด่นในการผลิตรายการนักข่าวพลเมือง ที่นำเสนอสภาพปัญหา-สถานการณ์ในชุมชนท้องถิ่น และนำเสนอจุดเด่นจุดขายที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น ออกอากาศทาง Thai PBS เรายังได้เพิ่มเติมการเป็นนักเล่าเรื่อง Story Teller / Reviewer / Blogger / Youtuber ที่สามารถสอดประสานการสร้างประเด็นผ่านวิถีไลฟ์สไตล์ เช่น การ PR / Review ธุรกิจ การท่องเที่ยว นำเสนอผ่าน Social Media ร่วมด้วยการสร้างเทคนิคในการเป็นผู้สร้างและดูแลสื่ออย่างมีกลยุทธ์ ด้วยการเรียนรู้การซื้อโฆษณา Ad Facebook ให้ตรงกลุ่ม การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เช่น หนังสั้น แบนเนอร์โฆษณา กระบวนการต่อมาเมื่อสาขาบ่มเพาะนักศึกษา จนเกิดเป็นผลงานเชิงสร้างสรรค์และเชิงประจักษ์ ก็ถึงเวลาลงสังเวียนส่งผลงานเข้าประกวด เช่น การออกแบบแอนิเมชั่น หนังสั้น มาสคอต ออกแบบ E-Magazine จนสร้างชื่อให้กับมหาวิทยาลัยมาแล้วมากมายหลายรางวัล 
 
commarts pkru 9 jun 2020 3
 
commarts pkru 9 jun 2020 5
 
commarts pkru 9 jun 2020 6
 
นอกจากนั้นนิเทศ ยังมี Partnership ที่ร่วมมือพัฒนานักศึกษาและเปิดโอกาสให้นำเสนอผลงาน ได้แก่ สถานี Thai PBS / สภากาชาดไทย / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ภูเก็ต / NBT Phuket รวมถึงองค์กรสื่อทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศอีกมากมาย
 
และอีกส่วนที่นิเทศ ลงไปมีส่วนร่วมคือการช่วยพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ในการนำความรู้ด้านสื่อสารการตลาด การจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP ในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้านการให้บริการวิชาการท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จ.ฝั่งอันดามัน ซึ่งสาขาวิชาได้นำคณาจารย์ และนักศึกษา ลงกิจกรรม Social Lab ใจกลางชุมชน 
 
ทั้งนี้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบผสมผสานทั้งหมดที่กล่าวมาเกิดจากการกลั่นกรองของทีมคณาจารย์ นิเทศศาสตร์ ที่มีความถนัดและประสบการณ์ในแขนงวิชาการการสื่อสารในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม เชื่อมั่นว่าจะสามารถผลิตนักสื่อสารที่มีทักษะจัดทำและสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าและมูลค่าให้กับท้องถิ่นและสังคม
 
ส่วนคำตอบของคำถามที่ว่าเรียนนิเทศ PKRU จบไปทำงานอะไร ขอตอบว่าสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และอาชีพอิสระ อาทิ นักประชาสัมพันธ์ / นักสื่อสารองค์กร / ผู้สื่อข่าว / นักสื่อสารการตลาด / เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ / นักวางแผนการสื่อสารและจัดกิจกรรมพิเศษ / นักสร้างสรรค์งานโฆษณา / นักออกแบบและผลิตสื่อ / ครีเอทีฟ / ช่างภาพ / ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 
ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ปิดท้ายคอนเซ็ปท์ของสาขาและเชิญชวนนักเรียนสมัครศึกษาต่อที่ นิเทศศาสตร์ PKRU 
“นักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ ต้องเก่งคิด เก่งปฏิบัติ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทันนวัตรกรรมการสื่อสาร” 
 
สมัครเรียนนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
commarts pkru 9 jun 2020 7
 
commarts pkru 9 jun 2020 8
 
commarts pkru 9 jun 2020 9
 
commarts pkru 9 jun 2020 10
 
commarts pkru 9 jun 2020 11
 
commarts pkru 9 jun 2020 12
 
commarts pkru 9 jun 2020 13
 
commarts pkru 9 jun 2020 14
 
commarts pkru 9 jun 2020 15
 
commarts pkru 9 jun 2020 16
 
commarts pkru 9 jun 2020 17
 
commarts pkru 9 jun 2020 18
 
commarts pkru 9 jun 2020 19
 
commarts pkru 9 jun 2020 20
 
commarts pkru 9 jun 2020 21
 
commarts pkru 9 jun 2020 23
 
commarts pkru 9 jun 2020 24
 

PKRU ปั้น Young Youtuber นำเสนอเรื่องราวท้องถิ่นผ่าน Content Marketing

 
pkru young youtuber jan 2020
 
ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น Young Youtubers โดยมี ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน Content Marketing จากภาคเอกชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณรังสรรค์ พงษ์สน (ครูตั้ม) - Brand New You พิธีกรรายการบันเทิง ดีเจ นักการตลาด Online Marketing Coach และ คุณเอกจิตรา กฤษณสุวรรณ (ใบเตย) ครีเอทีฟรายการโทรทัศน์ เจ้าของกิจการ Homestay โตนเพชรกรีนเนอรี การ์เด้น จ.ระนอง ที่มีประสบการณ์ในการนำเสนอ Online Content Marketing ผ่าน Youtube เป็นวิทยากรบรรยายและเวิร์คชอป ในหัวข้อ เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์สุดปัง / พฤติกรรมลูกค้าออนไลน์ / วิเคราะห์การสร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์ / เทคนิคการสร้างโพสต์กระตุ้นความสนใจและการยิงโฆษณาเบื้องต้น / พื้นฐานสำหรับผู้อยากเป็น Youtuber / วิธีการเล่าเรื่องให้น่าติดตามและการสร้างรายได้จาก Youtube Channel 
 
 
 
 
ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “ผลสำรวจ Global Digital 2019 ที่อัปเดทสถานการณ์การใช้งานดิจิทัล และอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2019 ที่รวบรวมทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย มีสถิติที่น่าสนใจ คือมากกว่า 50% ของประชากรโลกเข้าถึง Internet-Social Media โดยคนไทยรับชม Content บน Youtube ใช้เวลารวมกันโดยประมาณ 1 ล้านชั่วโมงต่อวัน มียอดวิวเกิดขึ้นในประเทศไทยประมาณ 1,000 ล้านวิวต่อเดือน นั่นคือโอกาสในการสร้างรายได้จาก Youtube ที่มีรายการมากมายมหาศาล อย่างไรก็ตามใน จ.ภูเก็ต ยังไม่มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเป็น Youtuber (ผู้สร้าง-จัดทำ-นำเสนอ Content บน Youtube) มากนัก ประกอบกับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้แก่ท้องถิ่นเกี่ยวกับการสื่อสาร จึงเกิดเป็นโครงการอบรม PKRU Young Youtuber เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ขั้นตอน เทคนิคต่างๆ ในการทำ Youtube จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง นำไปสู่การปั้น Young Youtuber รุ่นใหม่ที่มีทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจในชุมชนและท้องถิ่นต่อไป” ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นศ.นิเทศศาสตร์ PKRU เจ๋ง คว้ารางวัลประกวดคลิปวิดีโอ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปีข้างหน้า”

P1

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  นายกรวีร์ มลิวรรณ นางสาวสกุณา ผลผดุง และนางสาววัชราภรณ์ พิรัตน์ ตัวแทนทีมนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลคะแนนความนิยม (Popular Vote) จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปีข้างหน้า” จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งได้มีการสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชั่น เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปีข้างหน้า”โดยการประกวดในครั้งนี้ จัดโดย วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่น่ายินดีว่าทีมนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สามารถคว้ารางวัลในระดับประเทศ 2 รางวัล คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือทีมแรก นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย (NEBULA) ประกอบด้วย นายกรวีร์ มลิวรรณ นางสาวดวงพร ภาคถิน นางสาวดาราวัลย์ นิคมจิต นางสาวสิริมา สายทอง นางสาวสุพนิตา วีระชาติเทวัญ ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท และคว้ารางวัลคะแนนความนิยม (Popular Vote) จากทีม Thailand in the Future ประกอบด้วย นางสาวชลลดา สิทธิมนต์ นายทศกร เอกชน นางสาวสกุณา ผลผดุง นางสาวสุพัตรา เพชรกลาย และนางสาววัชราภรณ์ พิรัตน์ ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท เช่นกัน
สำหรับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จร่วมของทางคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ได้ดูแล สนับสนุน เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับต่างๆ และการออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่มุ่งสร้างให้นักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ ต้องเก่งคิด เก่งปฏิบัติ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทันนวัตกรรมการสื่อสาร
 
โดยมีคณาจารย์ของทางสาขาวิชาเป็น Facilitator ในการพัฒนานักศึกษา ให้สามารถมองเห็นเป้าหมายในการเรียน ในการทำงาน และใช้กระบวนการ self-management กระตุ้นให้นักศึกษาสามารถดึงศักยภาพภายในตนเองออกมาสร้างผลงานในระดับที่น่าสนใจ โดยมีเทคนิคสามขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก คือ การมองเป้าหมายให้ชัดเจน ผ่านการทำ Vision Board ขั้นตอนที่สอง คือ การนำพานักศึกษาไปเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จในสายงานแอนิเมชั่น ผ่านโครงการสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณพลอย ทัศนีย์ เพ็ชรประดับสกุล นักเรียนทุนจากประเทศเกาหลี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกระบวนการทำงานแอนิเมชั่น และเป็นการเชื่อมโยงให้นักศึกษาได้รู้จัก นักสร้างสรรค์กราฟิกในท้องถิ่น ขั้นตอนสุดท้าย คือ การปลุกพลังความเชื่อในตัวนักศึกษาว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ ซึ่งจะค่อย ๆ สอดแทรกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างนักศึกษานิเทศศาสตร์ เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา สามารถทำงานเป็นทีม อ่อนน้อม และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อชุมชน ท้องถิ่นต่อไป

P2

P3

P4

นิเทศ ราชภัฏภูเก็ต เปิดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีนอกชั้นเรียน สุดเจ๋ง ! ติด 1 ใน 10 ไอเดียน่าสนใจระดับประเทศ

roojai 16 jan 2020 0
 
ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทีม Easy Normal ประกอบด้วย นายคุณธรรม กิ่งแก้ว นางสาวนิติยา ถิ่นทัพไทย และนายเอื้ออังกูร ขวัญศรีสุทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ เพื่อร่วมเวที Pitching ด้านเทคโนโลยี ในการแข่งขัน Roojai Road to the Future เพื่อนำเสนอแนวคิดสดใหม่ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน  โดยทีม Easy Normal จาก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นเพียงทีมหนึ่งเดียว ท่ามกลาง 9 ทีมที่มาจากสายวิทยาการคอมพิวเตอร์และสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
โดย 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศที่มีไอเดียที่น่าสนใจ ได้รับคัดเลือกให้เข้าแคมป์ 2 วัน 1 คืน ที่จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 เพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ จากกูรูทางเทคโนโลยี รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ถึงความปลอดภัยบนท้องถนน และยังมีโอกาสเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Roojai บริษัทประกันภัยรถบิ๊กไบท์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย นอกจากการแข่งขันดังกล่าวจะเป็นเวทีโชว์ศักยภาพของนักศึกษาแล้ว การแข่งขันนี้จะช่วยสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน นับเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ายิ่งของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของการออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560 ที่มุ่งสร้างให้นักนิเทศศาสตร์ต้องเก่งคิด เก่งปฏิบัติ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทันนวัตกรรมการสื่อสาร
 
roojai 16 jan 2020 1
 
roojai 16 jan 2020 2
 
roojai 16 jan 2020 3
 
roojai 16 jan 2020 4
 
 
 

นิเทศศาสตร์ PKRU รับรางวัลภาพถ่ายประทับใจ ภูเก็ตสองฝั่งคลอง (Museum Phuket)

106164023 1395127897364973 857739318669787933 o

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรธรรม ลีนิน นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสที่สามารถคว้ารางวัลภาพประทับใจจากการประกวดภาพถ่าย "ภูเก็ตสองฝั่งคลอง" ซึ่งจัดโดยมิวเซียม ภูเก็ต (Museum Phuket) โดยมี ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา

106079706 1395128160698280 2585104765936607625 o

Top