เมนู

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนา “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Prof Dr Somboon Suksamran aug 2020
 
PPPKRU (14 สิงหาคม 2563) ที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ตลอดจน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยวิทยากร ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และ รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ร่วมบรรยายในประเด็นการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาในครั้งนี้ ว่า “การขับเคลื่อนแผนงานโครงการของมหาวิทยาลัย ที่จะสามารถตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ ในการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกับพระบรมราโชบายและยุทธศาสตร์ชาตินั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากการรับรู้และความเข้าใจในทิศทางของนโยบายโดยสภามหาวิทยาลัย จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้บริหารทุกระดับในการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่แนวทางปฏิบัติ ม.ราชภัฏภูเก็ต อาทิเช่น การปฏิรูปหลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้แก่นักศึกษาให้ตอบโจทย์ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ ในฐานะของสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อรับใช้ท้องถิ่นและสังคม มหาวิทยาลัยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็น ‘ราชภัฏ – คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน’ ซึ่งต้องปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในสถาบันอุดมศึกษา”
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU)
มหาวิทยาลัยที่สร้าง "ตัวตน" ในแบบฉบับของคุณ 
บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

logo
 
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 16/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม - ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ 
 
 
Top