เมนู

อบรม - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

“Spa ภูเก็ต หลังโควิด” ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ สสจ. นำเสนอรูปแบบบริการสปาวิถีใหม่

 
spa phuket หลังวันที่ 19 พฤษภาคม 2020
 
(PRPKRU) วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและทีมงานจากสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพในภูเก็ต เข้าร่วมที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต การอบรมมี นายเอกรินทร์ วริทธิกร เภสัชกรชำนาญการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ นักวิจัยผู้มีผลงานการศึกษาด้านธุรกิจสปา จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากร
 
 
 
ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงที่มาและรูปแบบการจัดการอบรมว่า “การดำเนินกิจกรรมเชิงบูรณาการระหว่าง PKRU และหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิ่น เกิดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกัน (MOU) อีกทั้งจากการเกิดวิกฤตภัย COVID-19 ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพต้องปิดให้บริการ ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสถานประกอบการในท้องถิ่นเข้าสู่การให้บริการสปาวิถีใหม่ New Normal ที่จะกลับมาเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้ มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรในวงการสปาภูเก็ต ซึ่งมีความจำเป็นต้องอาศัยแนวปฏิบัติที่รัดกุมเนื่องจากมีความใกล้ชิดอันมีความเสี่ยงระหว่างผู้ให้และรับบริการ (Physical Distancing) ได้ทราบถึงมาตรการในการควบคุมโรค รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการกระจายโรค โดยมี 5 มาตรการ ได้แก่ ด้านบริการ ด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กร และมาตรการด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ภารกิจการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนโดยการนำของทีมงานนักวิชาการที่มีการศึกษาวิจัยด้านสปาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ธุรกิจของสปาภูเก็ตให้คงความเป็นผู้นำด้านการให้บริการ Spa & Wellness ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืนต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MC of HUSO เส้นทางสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ

huso pkru mar 2020
 
(6-7 มีนาคม 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “MC of HUSO” : เส้นทางสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วย บุคลากร และนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้มีคณะวิทยากรจากสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต ผู้มีประสบการณ์ในด้านการเป็นพิธีกรและนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ นำโดย นางสาววัชราพร ญาณโกมุท เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดเทคนิควิธีการเป็นพิธีกรในโอกาสต่างๆ อาทิ การวางบุคลิก การจัดระเบียบร่างกาย การใช้เสียงและไมโครโฟน การเตรียมบทพูด (สคริปต์) ฯลฯ 
 
 
 
อาจารยธีรพงษ์ คณบดี HUSO กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้คณะฯ ได้จัดขึ้นเพื่อรองรับการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน ด้วยการร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านพิธีกร ออกไปรับใช้ชุมชนหรือท้องถิ่น เพราะตระหนักว่าปัจจุบันมีองค์กรจำนวนมากในชุมชนที่บุคลากรยังขาดทักษะด้านการทำหน้าที่พิธีกร โดยเฉพาะการใช้คำพูด การกล่าวทักทาย การสร้างบรรยากาศ รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวที ด้วยความสำคัญดังกล่าว HUSO PKRU จึงได้จัดกิจกรรม MC of HUSO เส้นทางสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพขึ้น เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถนำทักษะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการในท้องถิ่น รวมถึงสามารถก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพได้ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU นำนักศึกษาจาก 5 ประเทศ Design Thinking Workshop

pkru design thinking workshop feb 2020

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 งานกิจการต่างประเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PKRU International Student Workshop and Competition 2020 โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษาจากประเทศไทย / ไต้หวัน / อินโดนีเซีย / มาเลเซีย / ญี่ปุ่น / และจอร์แดน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีคณะวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการศึกษาระดับนานาชาติและเป็นวิทยากรในจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล จบการศึกษาจาก University of Oxford, England / ผศ.ดร.ปิยนุช จริงจิตร จบการศึกษาจาก University of Leeds, England / และ ผศ.ดร.ปริญญา มีสุข จบการศึกษาด้านเทคนิคศึกษาจาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติเป็นคณะกรรมการในการตัดสินผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้จัดตั้ง งานกิจการต่างประเทศ เพื่อดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และส่งเสริมการศึกษาระดับนานาชาติ เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสของ PKRU ซึ่งเป็นสถานศึกษาของเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก ดังนั้นงานกิจการต่างประเทศ ได้สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับพันธมิตรในต่างประเทศ รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทยที่มีความสามารถในการใช้เทคนิคการสอนระดับสากล จึงทำให้เกิดการจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 8 สถาบันอุดมศึกษา จาก 5 ประเทศ รวมถึงนักศึกษาของ PKRU เข้าร่วม Workshop ในรูปแบบ Design Thinking คือการฝึกฝนกระบวนการคิดเชิงออกแบบ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาในมิติที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนหัวข้อทางภาษาและวัฒนธรรมจากนักศึกษานานาชาติจะช่วยส่งเสริมและยกระดับความคิดให้กับนักศึกษาเกิดมุมมองที่กว้างขึ้น อีกทั้งเป็นสิ่งสนับสนุนนโยบายของ PKRU ที่จะเข้าสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติควบคู่กับการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

คลิกอ่านข่าวภาษาอังกฤษ

PKRU ปั้น Young Youtuber นำเสนอเรื่องราวท้องถิ่นผ่าน Content Marketing

 
pkru young youtuber jan 2020
 
ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น Young Youtubers โดยมี ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน Content Marketing จากภาคเอกชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณรังสรรค์ พงษ์สน (ครูตั้ม) - Brand New You พิธีกรรายการบันเทิง ดีเจ นักการตลาด Online Marketing Coach และ คุณเอกจิตรา กฤษณสุวรรณ (ใบเตย) ครีเอทีฟรายการโทรทัศน์ เจ้าของกิจการ Homestay โตนเพชรกรีนเนอรี การ์เด้น จ.ระนอง ที่มีประสบการณ์ในการนำเสนอ Online Content Marketing ผ่าน Youtube เป็นวิทยากรบรรยายและเวิร์คชอป ในหัวข้อ เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์สุดปัง / พฤติกรรมลูกค้าออนไลน์ / วิเคราะห์การสร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์ / เทคนิคการสร้างโพสต์กระตุ้นความสนใจและการยิงโฆษณาเบื้องต้น / พื้นฐานสำหรับผู้อยากเป็น Youtuber / วิธีการเล่าเรื่องให้น่าติดตามและการสร้างรายได้จาก Youtube Channel 
 
 
 
 
ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “ผลสำรวจ Global Digital 2019 ที่อัปเดทสถานการณ์การใช้งานดิจิทัล และอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2019 ที่รวบรวมทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย มีสถิติที่น่าสนใจ คือมากกว่า 50% ของประชากรโลกเข้าถึง Internet-Social Media โดยคนไทยรับชม Content บน Youtube ใช้เวลารวมกันโดยประมาณ 1 ล้านชั่วโมงต่อวัน มียอดวิวเกิดขึ้นในประเทศไทยประมาณ 1,000 ล้านวิวต่อเดือน นั่นคือโอกาสในการสร้างรายได้จาก Youtube ที่มีรายการมากมายมหาศาล อย่างไรก็ตามใน จ.ภูเก็ต ยังไม่มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเป็น Youtuber (ผู้สร้าง-จัดทำ-นำเสนอ Content บน Youtube) มากนัก ประกอบกับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้แก่ท้องถิ่นเกี่ยวกับการสื่อสาร จึงเกิดเป็นโครงการอบรม PKRU Young Youtuber เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ขั้นตอน เทคนิคต่างๆ ในการทำ Youtube จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง นำไปสู่การปั้น Young Youtuber รุ่นใหม่ที่มีทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจในชุมชนและท้องถิ่นต่อไป” ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDI ดึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา แนะเทคนิคการขอรับสิทธิบัตรฯ นวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น

 
dpi thailand 13 mar 2020
 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต (RDI PKRU) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม” โดยมี ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง MS Conference Room อาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการอบรมมี ดร.ฮัสลีนา บุญทวี นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลเพื่อจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตร 
 
 
 
 
ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผอ.สถาบันวิจัยฯ กล่าวว่า “สำหรับการอบรมในครั้งนี้ RDI ได้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสร้างสรรค์งานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นของบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งที่ผ่านมานักวิจัยได้จัดทำผลงานด้านองค์ความรู้ การสร้างเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยเหลือชุมชน โดยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในการจัดทำควบคู่กันคือการขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ในกรณีที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาได้ เพราะจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดนำเสนอผลงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับจังหวัดรวมถึงระดับประเทศ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดฝั่งอันดามัน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นที่มาของการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจาก DIP ได้ช่วยแนะนำเทคนิควิธีการครอบคลุมทุกกระบวนการของขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ผลลัพธ์ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองกลาง อบรม “กฎหมายสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตฯ”

pkru 23 dec 2019
 
ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กฎหมายสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจน บุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ในการนี้มี นายมีชัย โอ้น เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินแก่ผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร
 
 
 
นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการ ผอ.กองกลาง กล่าวว่า “จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง และในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินระดับ A คิดเป็นร้อยละ 85 จาก 10 ตัวชี้วัด มี 5 ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินระดับ C ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความตระหนักในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือเกิดช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การเรียกรับสินบน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนได้โดยไม่เจตนา ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมีความรู้ และความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส และปลอดภัย มหาวิทยาลัยจึงจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแก่ผู้บริหาร เพื่อหวังให้ผลการดำเนินงานและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ”
 
 
 
 
 
 

กองกลาง อบรมหลักสูตร “ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน”

1
 
1 1
 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน” โดยมี รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้มี นายรุจิภาส จรรยาศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นวิทยากร 
 
2
 
3
 
สำหรับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กองกลาง ได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีจิตสาธารณะ ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและเพื่อนร่วมงาน ประกอบกับปัจจุบันมีหน่วยงานที่เข้ามากำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจากมติคคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา ซึ่งทำให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ขอรับบริการ 
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 

คณะครุศาสตร์ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาครูภาษาไทย มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ใน จ.ภูเก็ต

pkru education 3 nov 2019 1
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมี ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐพล พรหมสะอาด รองคณบดีฯ  คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารครุเฉลิมรัช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า กล่าวว่า “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อภาพอินโฟกราฟิกและเกมบอร์ด ภายใต้โครงการหลัก โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นต่อไป”
 
 
 
 
สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 โรงเรียน โดยมี ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ อาจารย์ปสุตา แก้วมณี คุณชาญวิทย์ คงมัยลิก และคุณกฤติยา นาวีว่อง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม  โดยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบโปสเตอร์เชิงสร้างสรรค์ และการสร้างบอร์ดเกมภาษาไทยแบบออนไลน์และออฟไลน์ ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ : Molecular Gastronomy”

126961625 3894275457278805 7281386831118595816 o

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ :Molecular Gastronomy” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และก่อให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น 

126543373 3894275520612132 2934628423270464669 o
 
วศ.อว. ได้สำรวจความต้องการของผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบว่ามีความต้องการพัฒนากระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบหลากหลาย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภค  วศ.อว. จึงได้พัฒนาด้าน Food Innovation โดยเฉพาะศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ : Molecular Gastronomy ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตต่อไป 
 
126853819 3894275467278804 400344370856444104 o

ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์  นางสาวลลิตา ชูแก้ว และนางเจนจิรา สุขสวัสดิ์ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ หรือวิทยาศาสตร์โมเลกุลอาหาร (Molecular Gastronomy ; MG) โดยประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ซึ่งใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพ ลดระยะเวลากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร สร้างอาหารรูปแบบใหม่ และคงคุณค่าทางอาหารไว้ใกล้เคียงของเดิม ได้แก่ วิธีการแช่แข็งแบบรวดเร็ว (Flash Frozen) เพื่อยืดอายุและคงรักษาคุณภาพวัตถุดิบ การแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ด้วยวิธีซูสวีด (Sous–Vide) เพื่อปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสและลดระยะเวลาในการปรุงอาหาร และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ซอสโดยใช้เทคนิคเจลหุ้ม เรียกว่า สเฟียริฟิเคชัน (Spherification) เพื่อออกแบบอาหารให้มีความหลากหลาย  และเปิดประสบการณ์ใหม่ในการรับประทานอาหารของผู้บริโภค  ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 35 คน ทั้งนี้ ทช.วศ. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จะร่วมผลักดันและติดตามผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมฝึกอบรม  เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้สามารถพึ่งตนเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
126903085 3894275610612123 2423223655184034761 o
 
127043384 3894275583945459 7674217683083013341 o
 
127283543 3894275423945475 6068922967444795062 o
 
127571823 3894275437278807 9215182334532504404 o
 

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต น้อมนำพระบรมราโชบายฯสู่การปฏิบัติยกระดับคุณภาพการศึกษา

S 67903490

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงในพื้นที่จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต จัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมี ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐพล พรหมสะอาด รองคณบดีฯ  ผศ.เอมอร นาคหลง ประธานกลุ่มวิชาชีพครู และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูประจำการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า  60 โรงเรียน

S 67903494

S 67903496

ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ โดยจัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น โดยจัดกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูประจำการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และหารือแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างตรงเป้าหมายต่อไป

S 67903501 1

กระบี่รอยัล 191118 0110 1

ทีมเนินเขา พังงา 191118 0111

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการให้คณะครุศาสตร์ จัดอบรมด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การควบคุมชั้นเรียน และจัดการศึกษาที่สนองความต้องการ จำเป็นของเด็กเป็นรายบุคคลมีการจัดบริการช่วยเหลือสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพที่เท่าเทียม  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์จะได้นำผลจากการสะท้อนความคิดของผู้เข้าร่วมโครงการมาดำเนินการจัดโครงการฯ ในปีที่ 2 ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

ทีมเนินเขา พังงา 191118 0256

พาโก้ ภูเก็ต 191118 0008

พาโก้ ภูเก็ต 191118 0164

งานประกัน อบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1”

pkru tqa dec 2019
 
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้มี รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร 
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดี กล่าวว่า “ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบได้ในระดับสากล จึงนำเครื่องมือคุณภาพ The Baldrige National Quality Program : Education Criteria for Performance Excellence หรือรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award – TQA ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เข้ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งหวังให้สถาบันการศึกษามีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด และให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคตมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพองค์กรไห้เป็นไปตามนโยบาย จึงจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศต่อไป
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019
 
pkru-tqa-dec-2019

งานประกันฯ อบรมการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้

pkru qa 3 mar 2020
 
ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย ม.ราชภัฏเขตภาคใต้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ์ และคณะ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
 
สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นศักยภาพงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ จัดทำกรอบแนวคิดและสาระวิชาไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเองได้อย่างสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านวิชาการเพื่อรองรับกับหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นศ. นวัตกรรมการออกแบบ PKRU ร่วมค่าย “TOYOTA ART CAMP”

DSCF3317

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 262  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” (TOYOTA ART CAMP) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ตลอดจนตัวแทนบริษัท โตโยต้ามอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วม ณ ห้องแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

DSCF3289

DSCF3291

DSCF3295

DSCF3297

สำหรับโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” (TOYOTA ART CAMP) จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์ แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาเขตต่างจังหวัด โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ซึ่งเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาชีพ เพื่อนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่สินค้า OTOP ในแต่ละจังหวัด โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้วทั้งสิ้น 12 จังหวัด  และในปีนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีเป้าหมายในการจัดอบรมให้กับนักศึกษา 8 จังหวัด รวมไปถึงการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดวันนำเสนอผลงานของนักศึกษาในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา คือต้องมีพื้นฐานด้านการออกแบบสินค้า / บรรจุภัณฑ์สินค้า และมีทักษะโปรแกรม Adobe Illustrator

DSCF3299

DSCF3300

DSCF3301

DSCF3303

DSCF3322

DSCF3328

DSCF3332

DSCF3334

DSCF3345

 

พิธีปิด โครงการค่าย “TOYOTA ART CAMP”

 MG 8736

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานกล่าวปิด  โครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” (TOYOTA ART CAMP) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมี นายโกศล ปัญจปภาวิน ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนตัวแทนบริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ตัวแทนผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เข้าร่วม ณ ห้องแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

 MG 8744

 MG 8748

 MG 8749

 MG 8750

 MG 8763

นายโกศล ปัญจปภาวิน ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ฯ  กล่าวว่า “สำหรับโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” (TOYOTA ART CAMP) จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์ แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาเขตต่างจังหวัด โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ซึ่งเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาชีพ เพื่อนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่สินค้า OTOP ในแต่ละจังหวัด โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้วทั้งสิ้น 12 จังหวัด  และในครั้งนี้ ต้องขอแสดงความชื่นชมแก่นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบทุก ๆ คน ที่ได้มุ่งมั่นและตั้งใจออกแบบบรรจุภัณฑ์ตลอดระยะเวลา กว่า 3 อาทิตย์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความน่าสนใจให้สินค้า OTOP มากยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้โตโยต้ามีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเยาวชนไทย ให้มีศักยภาพในด้านการออกแบบและการแข่งขันกับนานาชาติได้ อีกทั้งเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับตราสินค้า OTOP ในแต่ละพื้นที่ ให้เป็นที่ดึงดูดใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปในการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP มากขึ้น ซึ่งผลงานนักศึกษาทุกทีมที่ได้นำมาจัดแสดงและนำเสนอในครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านักศึกษาทุกท่านมีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานที่น่าประทับใจ”ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ฯ กล่าว.

 MG 8808

 MG 8816

 MG 8818

 MG 8827

ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในนาม ม.ราชภัฏภูเก็ต มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมโครงการค่ายศิลปะในครั้งนี้ ขอขอบคุณบริษัทโตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ช่วยส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบ และเสริมสร้างให้นักศึกษามีการพัฒนาความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีความสามารถเท่าระดับนานาชาติซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสจากวิทยากรชาวญี่ปุ่น มาช่วยเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษาทุก ๆ คน  ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการต่อยอดสร้างสรรค์พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งนักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นที่น่าพอใจ” อธิการบดี กล่าว.

 MG 8832

 MG 8834

 MG 8836

 MG 8837

 MG 8843

 MG 8854

 MG 8860

 MG 8863

 MG 8865

 MG 8871

 

ม.ราชภัฏภูเก็ต บรรยายพิเศษ “ทำผลงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ผิดจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย”

chutima sujjakul aug 2020
 
(PRPKRU) 4 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) หัวข้อ “ทำผลงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ผิดจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย” โดยวิทยากร ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล จากสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนี้มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ และระบบถ่ายทอดสดทาง www.pkru.ac.th
 
 
 
 
สำหรับการจัดการบรรยายดังกล่าว สืบเนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2551 ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณทำหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำผิดจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย และอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2563 ข้อ 18 ได้กำหนดให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ / ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ / พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และช่องทางการร้องเรียน / รายงานผลการดำเนินงานทางจรรยาบรรณต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี / แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเพื่อปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ / ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณตามที่มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย จึงเป็นที่มาของการจัดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรได้ทำผลงานทางวิชาการอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักวิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม และไม่ผิดหลักกฎหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU)
มหาวิทยาลัยที่สร้าง "ตัวตน" ในแบบฉบับของคุณ 
บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 

ม.ราชภัฏภูเก็ต บรรยายพิเศษ “โลกไซเบอร์กับความสุ่มเสี่ยง เรื่องจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร”

cyber new nomal ways aug 2020
 
(PRPKRU) 5 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) หัวข้อ “โลกไซเบอร์กับความสุ่มเสี่ยง เรื่องจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร” โดยวิทยากร รศ.ยืน ภู่วรวรรณ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ ในการนี้มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ และระบบถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ www.pkru.ac.th 
 
 
 
 
สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารยุคดิจิทัล และการใช้งานแพล็ทฟอร์มต่างๆ อย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุด โดยเฉพาะภัยของความมั่นคงบนโลกไซเบอร์ที่มีการสร้างตัวตนเสมือน รวมถึงการป้องกันไวรัสหรือการจารกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องกับยุคการศึกษาแบบ New Normal ที่อาจารย์และบุคลากรมีการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหารจัดการ การประชุม การจัดอบรมและการเรียนการสอนเป็นวิธีการหลัก ซึ่งเป็นวิถีใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยถาวร อีกทั้งวิทยากรได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลดิจิทัลในการจัดทำงานวิจัย งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้มีความถูกต้องและไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย พัฒนานักศึกษามีความฉลาดทางการเงิน

1

PRPKRU (10 กันยายน 2563) กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาตน (Self Development) การอบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่นักศึกษา (Money Literacy) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าอบรมที่ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการอบรมมีคณะวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากร ในหัวข้อเกี่ยวกับ Money Literacy ได้แก่ วินัยทางการเงิน / การวางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาด / การเงินในโลกยุคดิจิทัล / และรู้เท่าทันภัยทางการเงิน สำหรับการให้ความรู้ด้านการเงินแก่นักศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน เกิดจากวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ในยุคใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องมีวินัยทางการเงิน สามารถบริหารรายรับรายจ่าย และห่างไกลหนี้สินที่ไม่จำเป็น อันเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

2

3

4

5

DSCF5291

DSCF5293

DSCF5294

DSCF5297

DSCF5302

DSCF5303

ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรม “ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี” ครั้งที่ 6

 
5
 
 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต และสำนักงานวัฒนธรรม จ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี” ครั้งที่ 6 โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ตลอดจนบุคลากรจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัญญา เจริญพร เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (ระดับ 7) กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และนายเฉลิมชัย ดงจันทร์ นักวิชาการศาสนา ชำนาญการ กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ระเบียบแบบแผน แนวปฏิบัติการใช้ราชาศัพท์ แนวทางการปฏิบัติในวันสำคัญ และความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี 
 
 
 
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า “สืบเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และวัดต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านพิธีการที่ถูกต้อง ในการประกอบพิธี งานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี เช่น วันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญทางศาสนา สำนักงานวัฒนธรรม จ.ภูเก็ต จึงได้ร่วมกับ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานด้าน พระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชุมชนและประชาชนใน จ.ภูเก็ต โดยมี วัด มัสยิด และโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการเป็นผู้นำในกิจกรรมต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนประเพณี อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในท้องถิ่น มีศาสนพิธีกร เป็นผู้นำในการปฏิบัติงานพิธีที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ เป็นแบบแผนประเพณีในรูปแบบเดียวกัน”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" รุ่นที่ 4

andaman agricultural nov 2020

PRPKRU (4 พฤศจิกายน 2563) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PKRUBI) จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" รุ่นที่ 4 (ค่ายกสิกรรมธรรมชาติ 5 วัน 4 คืน) ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม ในการนี้มีประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน โดยมีทีมวิทยากรร่วมถ่ายทอดศาสตร์ความรู้ทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติโคกหนองนาเบื้องต้น นำโดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมด้วย ด.ต. นิรันดร์ พิมล ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และทีมงาน ร่วมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

Top