เมนู

คณะมนุษย์ฯ รำลึกภาษาไทย ภาษาสื่อสารจินตนาการผ่านวรรณศิลป์

  • ก.ค. 29, 2563
  • 606
 
thai pkru 29 กรกฎาคม 2020
 
PRPKRU (29 กรกฎาคม 2563) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมภาษาไทยรำลึก ประจำปี 2563 “ภาษาสื่อสารจินตนาการผ่านวรรณศิลป์” ที่ห้องประชุมอันดามัน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมที่ห้องประชุมอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวถึงความสำคัญในการจัดงานว่า “ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การหวงแหน และภาษายังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ชาติดำรงอยู่ได้อย่างเป็นปึกแผ่น เพราะคนที่พูดภาษาเดียวกันย่อมมีความรู้สึกผูกพัน รักใคร่กลมเกลียว จึงนับว่าภาษาเป็นสื่อสำคัญที่ช่วยให้คนในชาติเกิดความสามัคคีกัน จากความสำคัญของภาษาไทยดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงจัดกิจกรรมภาษาไทยรำลึก ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านภาษาไทย เป็นการรำลึกถึงกวีเอกสุนทรภู่ ผู้เป็นแบบอย่างในด้านการแต่งคำประพันธ์ และให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาไทยในฐานะเป็นภาษาประจำชาติ รวมถึงเสริมสร้างเจตคติ และทักษะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดคัดไทย การแต่งคำประพันธ์ การแข่งขันการพูดโน้มน้าวใจหัวข้อ ‘โลกเปลี่ยน คนปรับ เพื่อสอดรับความปกติใหม่’ ระดับอุดมศึกษา การแข่งขัน ‘ถอดรหัสปริศนาภาษาไทย’ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยถิ่นใต้ ‘เสน่ห์ภาษาถิ่น เสน่ห์ภาษาใต้’ การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่นใต้ การแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การนำเสนอเรื่องราวที่สื่อถึงคุณค่า และความสำคัญของภาษาไทย หัวข้อ ‘รูปแบบการสื่อสารในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 19’ โดยสาขาวิชาต่างๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้แก่ การสื่อสารการใช้บริการในห้องสมุดยุคโควิด New Normal ใน ม.ราชภัฏภูเก็ต Fine Arts ภาษาการเมืองในยุคโควิด สื่อสร้างสรรค์ชุมชนยุค New Normal กฎหมายน่ารู้ในยุคโควิด เป็นต้น”
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU)
มหาวิทยาลัยที่สร้าง "ตัวตน" ในแบบฉบับของคุณ 
บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top