เมนู

“กระทรวง อว.” จัดสัมมนาให้ความรู้ PRKU New Gen พร้อมปรับตัวในยุค New Normal

  • ก.ย. 24, 2563
  • 387
pkru 23 sep 2020
 
PRPKRU (23 กันยายน 2563) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจเพื่ออนาคตในยุค “New Normal” (New Gen New Normal) โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. / รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นวิทยากรในการสัมมนา หัวข้อ “การปรับตัวในยุค New Normal : การเรียนรู้ การทำงาน คุณภาพชีวิตวิถีใหม่ รวมถึงมีการพบปะหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้นำนักศึกษา ที่ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและมอบนโยบายการพัฒนาผู้นำนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ กอร์ปกับความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ เช่น การจ้างงานและอาชีพ การผลิตและการบริการรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก สถาบันอุดมศึกษาในฐานะของแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคล จึงมีความสำคัญอย่างมาก ในการที่จะต้องพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะในบริบทของวิถีชีวิตใหม่ New Normal ที่นักศึกษาจะต้องรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางกฎกติกาใหม่ และมาตรฐานที่สูงขึ้นของตลาดแรงงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top