เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วม ส.ธุรกิจท่องเที่ยว นำเสนอแนวทาง “เมื่อโลกเปลี่ยน ภูเก็ตต้องปรับ ด้วย GEMMS”

  • ก.ย. 25, 2563
  • 195
phuket travel 24 sep 2020
 
PRPKRU (24 กันยายน 2563) สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) / สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานพันธมิตร จัดประชุมและนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนภูเก็ต ในประเด็น “เมื่อโลกเปลี่ยน ภูเก็ตต้องปรับ ด้วย GEMMS” โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต / ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ม.ราชภัฏภูเก็ต / ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ สกสว. / รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน TDRI / นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ตัวแทนจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและหน่วยงานด้านวิชาการ เข้าร่วมที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏภูเก็ต  
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีฯ กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อระดมความคิดเห็นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ต ในสภาวะโควิด-19 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ต เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด-19 สร้างผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อภาคธุรกิจและสังคม ธุรกิจจำนวนมากต้องปิดตัวลง จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศลดลงอย่างมาก ส่งผลให้เกิดสภาวการณ์เลิกจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จึงเป็นที่มาให้องค์กรทุกภาคส่วนในภูเก็ตต้องรวมตัวกันเพื่อวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อสร้างโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูเก็ต และสร้างภูมิต้านทานทางระบบเศรษฐกิจและสังคมสำหรับจังหวัดภูเก็ตในอนาคต โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ Phuket GEMMS ซึ่งประกอบด้วย Gastronomy, Education, Marina, Medical & Wellness และ Sports and Events เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้มีความสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการยกระดับภูเก็ตสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สมดุลและยั่งยืน”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top