เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับเลือกจาก อบต.บางทอง จ.พังงา วางผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ "ตลาดวังราชา"

  • ก.ย. 28, 2563
  • 411
002
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นคณะวางผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ตลาดวังราชา โดยประกอบด้วยการดำเนินงาน จัดทำแผนที่และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในพื้นที่ชุมชนบางทอง / การวางผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ตลาดวัดราชาเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน / และออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ที่เหมาะสมในพื้นที่ตลาดศูนย์กลางชุมชน ให้เป็นตลาดการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณด้านหน้าวัดราชาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ ชุมชน และนักท่องเที่ยว โดยการทำผังแม่บทเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่การใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง เพื่อให้การวางผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ตลาดวัดราชา บ้านบางทอง ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ชุมชน และนักท่องเที่ยว
 
สำหรับรายชื่อของคณะทำงานวังผังแม่บทฯ ประกอบด้วย
  • ผศ.ศิวพงศ์ ทองเจือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (หัวหน้าโครงการ)
  • อาจารย์พัชราวรรณ เก๊อะเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คณะทำงาน)
  • อาจารย์ณวรา นราราษฎร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คณะทำงาน)
  • อาจารย์จิรวัฒน์ สุวรรณพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คณะทำงาน)
  • อาจารย์ดิษฐพร แก้วมุนีโชค มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คณะทำงาน) 
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (คณะทำงาน)

 

003

004

006 2

Top