เมนู

PKRU X Huawei ร่วมมือจัดตั้ง ICT Academy พัฒนาทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษา

  • ต.ค. 20, 2563
  • 278
huawei thailand oct 2020
 
PRPKRU (20 ตุลาคม 2563) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต และ นายสิทธิศักดิ์ งานรุ่งเรือง ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ Huawei ICT Academy ในการนี้มี ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และทีมงานจาก Huawei เข้าร่วมที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผอ.สำนักวิทยฯ กล่าวว่า “พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องขับเคลื่อนพันธกิจด้านส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นักศึกษา บุคลากร สู่การเป็น Smart People ตามแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลของ PKRU ในการนี้จึงได้ร่วมมือกับ Huawei ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้จัดตั้ง Huawei ICT Academy ดำเนินงานร่วมกันในการบ่มเพาะนักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามที่สถานประกอบการต้องการฝึกอบรมและออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและบุคลากร”
 
ด้าน ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ดังที่ปรากฏใน Reprofiling และแผนยุทธศาสตร์ของ PKRU ที่มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พร้อมในศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจาก Huawei ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top