เมนู

คสม.ราชภัฏภูเก็ต มอบทุนโครงการ “สร้างรายได้ในวันนี้ สู่อาชีพในวันหน้า”

  • พ.ย. 30, 2563
  • 137

pkru 28 nov 2020

PRPKRU (28 พฤศจิกายน 2563) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.) ร่วมกับ สำนักงานอธิการบดี โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนโครงการ “สร้างรายได้ในวันนี้ สู่อาชีพในวันหน้า” (Earning an Income towards Prospective Young Entrepreneur Project) โดยมี ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ คสม. ร่วมด้วย อาจารย์สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจน คณะกรรมการ คสม. บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
ดร.วิภาวรรณ คูสุวรรณ กล่าวถึงที่มาและรายละเอียดของการมอบทุนดังกล่าว ว่า “คสม. มีหน้าที่ในการจัดหาและสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับทุนในครั้งนี้ นับเป็นภารกิจในมุมมองที่แตกต่างจากการมอบทุนการศึกษาโดยทั่วไป เนื่องจากไม่ใช่ทุนการศึกษาให้เปล่า แต่เป็นเงินทุนสนับสนุนการริเริ่มประกอบอาชีพอิสระ ตามโครงการ ‘สร้างรายได้ในวันนี้ สู่อาชีพในวันหน้า’ ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ผลักดันในการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา ‘เป็นทุนทางปัญญา’ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับเงินทุนในครั้งมีจำนวน 18 คน เงินสนับสนุนทั้งสิ้น 56,500 บาท มอบให้กับผู้ที่มีการริเริ่มประกอบอาชีพอิสระโดยเฉพาะการขายสินค้าประเภทต่างๆ ผ่านทางช่องทางการซื้อขายที่หลากหลาย โดย คสม. ได้มีการคัดเลือกอย่างเป็นขั้นตอนโดยการสนับสนุนของ กองพัฒนานักศึกษา และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะมีการติดตามผลการดำเนินงานของนักศึกษา และจะคัดเลือกนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการทำอาชีพอิสระ เพื่อส่งเสริมให้เป็น Role Model ต่อไป”

Top