เมนู

วจก. นำทีมสำรวจเส้นทางพิชิตเขาเต่าทอง อ.ทับปุด

  • พ.ย. 30, 2562
  • 1521

 DSC2806

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ นำนักศึกษา ขึ้นสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเส้นทางใหม่ ณ เขาเต่าทอง บ้านคลองบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ภายใต้โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น โดย นายชัยยุทธ์ ประสงค์ผล ผู้ใหญ่บ้านคลองบ่อแสน นำทีมชุมชนอำนวยความสะดวกในการพิชิตเขาเต่าทอง เขาเต่าทองเป็นเขาสูงประมาณ 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นป่าดิบชื้น และมีความลาดชันค่อนข้างสูง การเดินทางขึ้นบนยอดเขาต้องอาศัยการเดินป่าที่มีความชำนาญอยู่พอสมควร เมื่อถึงจุดยอดเขา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อ่าวพังงาจนถึงจังหวัดกระบี่ ในตอนเย็นจะได้เห็นพระอาทิตย์ตก และตอนเช้าจะได้เห็นทะเลหมอกย่อมๆ

คณะวิทยาการจัดการ โด ยอาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ และชุมชนได้วางแผนในการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนบ้านคลองบ่อแสนให้เป็นแหล่งท่งเที่ยวเชิงผจญภัยแห่งใหม่ของจังหวัดพังงา โดยมีการดำเนินกิจกรรมท่องเทียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน หลังจากการสำรวจเส้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว พบว่า เส้นทางมีความเหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยวได้ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึง และสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการจัดเส้นทางท่องเที่ยว โดยทางคณะวิทยาการจัดการ จะดำเนินการประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อวางแผนการบริหารจัดการเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว โดยมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในโอกาสต่อไป

 DSC2605

 DSC2622

 192688

192687

192685

 
Top