เมนู

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ อบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่นักศึกษา

  • พ.ย. 30, 2562
  • 1678

IMG 9586

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางการเงิน ซึ่งมีผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุม MS CONVENTION HALL (19309) ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ดร.อนุศรา สาวังชัย ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องของบทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สิทธิหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน การวางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาด การออมเงิน การลงทุนขั้นพื้นฐาน การเงินในโลกยุคดิจิทัล และ ภัยทางการเงิน

IMG 9578

IMG 9576

IMG 9565

IMG 9587

IMG 9590

IMG 9601

IMG 9593

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

Top