เมนู

กยศ. ม.ราชภัฏภูเก็ต รวมตัวเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้สร้างสุขสู่ชุมชน

  • ก.พ. 13, 2563
  • 857
pkru student loan 7 feb 2020
 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “กยศ.จิตอาสา อุดมศึกษา ภาคใต้ (เครือข่ายอุดมศึกษาสร้างสุขสู่ชุมชน) ปีที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนจากภาครัฐ-เอกชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ ตลอดจน นักศึกษา กยศ. จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของเครือข่าย ระหว่าง สถาบันเครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วย ม.ราชภัฏภูเก็ต / ม.ราชภัฏสงขลา / ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี / ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช / ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา / และวิทยาเขตพัทลุง / ม.วลัยลักษณ์/ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / วิทยาเขตตรัง / วิทยาเขตภูเก็ต / วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี / ม.หาดใหญ่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของเยาวชน ซึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่ เป็นพลังแห่งความหวัง พลังแห่งอนาคตอย่างแท้จริง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ‘เราทำความดีด้วยหัวใจ’ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงเกิดเป็นกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน / กิจกรรมอาสาชุมชนสัมพันธ์ / กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน อีกทั้งการจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่มุ่งหวังส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา”
 
 
 
 
 
 
 
Top