เมนู

บริการวิชาการ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

วจก. ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนตะกั่วป่า นำข้อมูลจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น

mspkru 23 dec 2019 1
 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ นักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดพังงา  ณ ชุมชนบ้านย่านยาว เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อสำรวจบริบทชุมชนบ้านย่านยาว และชุมชนศรีเมือง เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รวมถึง จุดเด่นของชุมชน ทรัพยากรที่สำคัญ แนวทางการพัฒนาจากฐานทรัพยากรของพื้นที่ และการยกระดับชุมชน ตลอดจนสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการต่อไป
 
mspkru 23 dec 2019 2
 
mspkru 23 dec 2019 3
 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
 
mspkru 23 dec 2019 4
 
mspkru 23 dec 2019 5
 
mspkru 23 dec 2019 6
 
mspkru 23 dec 2019 7
 
 
mspkru 23 dec 2019 8
 
mspkru 23 dec 2019 9
 

PCIT อบรมหลักสูตรระยะสั้น นวดไทยนักรบอันดามัน

phuket warior massage feb 2020
 
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PCIT PKRU) ร่วมกับ โรงเรียนบาเรย์ สปา แอนด์เวลเนส จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยและสปานักรบอันดามัน (Thai Warrior Massage Training Course) หลักสูตรระยะสั้นได้วุฒิบัตรรับรองหลังอบรมสำเร็จ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย รศ.ดร.นิศศา ศิลปะเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ตลอดจนมีหมอนวดสปาจากสถานประกอบการโรงแรม และผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมอบรม ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ อาจารย์ปฐมพล อัยราชธนารักษ์ (อาจารย์แจ็ค) ผู้คิดค้นหลักสูตรนวดไทยนักรบโบราณ และเจ้าของรางวัลระดับโลกจากการแข่งขันนวดนานาชาติ The World Massage Championship และทีมงานเป็นวิทยากรสอนหลักการทางกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย ทฤษฎีการนวดไทยนักรบโบราณ และการฝึกภาคปฏิบัติในท่าต่างๆ 
 
 
 
 
 
สำหรับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้นซึ่ง PCIT ได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนวดแผนไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของภูเก็ต เนื่องจากบริการนวดแผนไทยได้รับความสนใจและความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเพิ่มทักษะและเทคนิคการนวดแบบ Thai Warrior Massage ซึ่งเป็นเทคนิคที่สวยงาม มีประสิทธิภาพในการบรรเทาและผ่อนคลายกล้ามเนื้อและกระดูกจากความปวดเมื่อย อีกทั้งผู้เข้าอบรมได้รับใบวุฒิบัตรเพื่อนำไปพัฒนาบริการนวดไทยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU EXPERT : ผศ.อัครวัฒน์ สิงห์ชู นักประยุกต์สร้างบทเพลงพื้นถิ่นอันดามันในท่วงทำนอง “โมเดิร์น รองเง็ง”

 
0
 
 
ขนบทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นในรูปแบบ “ผลงานดนตรี” นอกจากจะถูกบอกเล่าผ่านหนังสือและบันทึกทางประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์แล้ว การสืบสานและต่อยอดผลงานให้ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีการแสดงเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องสนับสนุนอีกทาง
 
 
 
 
ผศ.อัครวัฒน์ สิงห์ชู อาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีสากล ได้ตระหนักถึงบทบาทของการนำหลักวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม จึงได้ทำการศึกษาวิจัยการจัดแสดงดนตรีร่วมสมัยในชื่อ “การประยุกต์สร้างบทเพลงรองเง็งกับการเรียบเรียงเสียงประสานในรูปแบบวงอังซังเบลอ” ซึ่งมีความน่าสนใจในการประยุกต์สร้างบทเพลงรองเง็งกับการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงอังซังเบลอ (Ensemble) โดยได้ใช้แนวคิดการนำดนตรีรองเง็งที่เป็นดนตรีพื้นพื้นบ้านมาผสมผสานกับแนวคิดหลักทฤษฎีดนตรีตะวันตก เกิดเป็นงานศิลปะแนวใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากวงรองเง็งคณะสวนกวี จ.กระบี่ โดยได้นำทำนองเพลงรองเง็งมาเรียบเรียงเสียงประสานอย่างปราณีต ก่อเกิดเป็นผลงานร่วมสมัยที่สะท้อนสาระที่ปรากฏบนงานดนตรีแนวผสมผสานที่เปี่ยมเอกลักษณ์ท้องถิ่นตามแนวทางของรองเง็งได้อย่างลงตัวและไพเราะฟังง่ายตามแนวทางดนตรีสากล คอลัมน์ PKRU EXPERT ขอพาไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการประพันธ์ดนตรีร่วมสมัย
 
 
 
รองเง็ง + อังซังเบลอ (Ensemble)
 
เมื่อพูดถึงรองเง็ง ผู้คนมักจะจดจำท่วงท่าร่ายรำของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในชุดอาภรณ์สีสันฉูดฉาด แต่ในฐานะของผู้เรียบเรียงดนตรี จังหวะ (Rhythm) ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ผู้ฟังจดจำท่วงทำนองได้อย่างติดหู ซึ่งปัญหาของรองเง็งคือพ่อเพลงแม่เพลงสูงอายุ ขาดผู้สืบสาน และขาดโอกาสในการต่อยอดทางดนตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้มีการศึกษาวิจัยร่วมกับวงรองเง็งคณะสวนกวี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1.เพื่อศึกษาบทเพลงรองเง็งของคณะสวนกวีจังหวัดกระบี่ 2.เพื่อวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์สร้างบทเพลงรองเง็งในรูปแบบวงอังซังเบลอ ในการกระบวนการประยุกต์สร้างได้นำเครื่องดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้านของวงรองเง็งมาผสมวงในรูปแบบวงอังซังเบลอ (Ensemble) โดยใช้แนวคิดในการเรียบเรียงเสียงประสาน ตามหลักทฤษฎีดนตรีสากล ได้ใช้เครื่องดนตรีที่ทั้งหมด 9 ชิ้น ประกอบไปด้วย 1.เปียโน 2.เบส 3.ไวโอลิน 4.กลองรำมะนา 5.อัลโตแซ็กโซโฟน 6.เทเนอร์แซ็กโซโฟน 7.บาริโทนแซ็กโซโฟน
 
 
 
พลิกฟื้นดนตรีพื้นบ้านสู่เวทีดนตรีสากล
 
โจทย์ในการศึกษาวิจัยดนตรีร่วมสมัยในครั้งนี้คือเน้นการอนุรักษ์ และพัฒนาให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงดนตรีพื้นบ้านและสากลได้ง่ายขึ้น ตลอดจนการนำไปต่อยอดในชุมชนได้และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักดนตรีในชุมชน เพราะว่ารองแง็งจะเป็นดนตรีพื้นบ้านที่เล่นในกลุ่มของชุมชนไม่กี่คน หากสามารถประยุกต์สร้างให้เกิดเป็นดนตรีแนวใหม่จะสามารถต่อยอดและนำไปใช้ในการแสดงดนตรีบนเวทีต่างๆ สร้าง เป็นสีสันและเป็นดนตรีทางเลือกให้กับผู้ฟังหรือสถานบันเทิงรวมถึง ชาวบ้านชุมชนชาติพันธุ์ชาวเลให้กลับมาสืบสานศิลปวัฒนธรรมในถิ่นฐานของตน รวมถึงนักดนตรีสากลรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักศึกษาดนตรีศึกษา มีแนวดนตรีทางเลือกในการประพันธ์เนื่องจากสามารถใช้เครื่องดนตรีสากล อีกทั้งสามารถสร้างสรรค์ร่วมกับแนวเพลงยอดนิยมอย่าง Pop หรือ Jazz ได้
 
 
 
ผลลัพธ์จากการผสมผสานแนวทางดนตรี 
 
ความจริงแล้วท่วงทำนองดนตรีของบทเพลงรองเง็งเมื่อได้มาวิเคราะห์จะมีความเป็นดนตรีสากลผสมกับความความเป็นดนตรีพื้นบ้าน เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมสืบต่อกัน การที่จะนำดนตรีในสองวัฒนธรรมมาประยุกต์รวมกันต้องใช้ทักษะและความเข้าใจในการร้อยเรียงท่วงทำนองและจังหวะเพื่อให้ดนตรีมีความสมดุลและลงตัว เช่น การนำไวโอลินซึ่งเป็นเครื่องดนตรีตะวันตกอยู่แล้วบวกเข้ากับดนตรีพื้นบ้านคือกลองรำมะนาที่มีเสียงและจังหวะที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว และเครื่องดนตรีสากลชนิดอื่นๆ จนกลายเป็นดนตรีที่มีการผสมผสานกันระหว่างสองวัฒนธรรมคือดนตรีตะวันตกกับตะวันออก ทำให้เรียนรู้ได้ว่าดนตรีเป็นภาษาสากลที่ทุกเชื้อชาติสามารถที่เข้าใจได้และเสพดนตรีได้อย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ผลงานดนตรีรองเง็งในรูปแบบวงอังซังเบลอได้มีการบันทึกผลงานในรูปแบบคลิปวีดีโอและผลงานดนตรีในรูปแบบ CD และไฟล์เพลง ซึ่งชุมชนชาวไทยใหม่หรือชาวมุสลิมในอันดามัน สามารถนำบทเพลงในรูปแบบผสมผสานนำไปใช้จัดแสดงเพื่อเป็นการเปิดตัวโมเดิร์นรองเง็ง ต่อยอดสู่การสร้างรายได้แก่ชุมชน รวมถึงต่อลมหายใจให้กับศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของท้องถิ่น จากงานวิจัยชิ้นนี้ได้นำมาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาดนตรีศึกษา ในรายวิชาต่างๆ ได้หลายวิชา เช่น วิชาดนตรีท้องถิ่น วิชาหลักการเรียบเรียงเสียงประสาน วิชาทฤษฎีดนตรีไทยและสากล วิชาหลักการรวมวง เป็นต้น และนักศึกษาสามารถนำความรู้จากแนวคิดในการเรียบเรียงเสียงประสานหรือการประยุกต์ร่วมกับแนวดนตรีในท้องถิ่นของตนเองได้อีกด้วย ผศ.อัครวัฒน์ อธิบายถึงที่มาที่ไปและความน่าสนใจของผลงาน
 
 
ม.ราชภัฏภูเก็ต นับเป็นแหล่งภูมิปัญญาของท้องถิ่นอันดามันในด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนง รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์ อนุรักษ์ และต่อยอดให้ศาสตร์และศิลป์ของอันดามันมีความน่าสนใจและสามารถยืนหยัดในโลกสมัยใหม่ได้ด้วยการใช้ความสามารถของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ร่วมมือกับเจ้าของผลงานดั้งเดิมในท้องถิ่น จนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ดังเช่น บทเพลงรองเง็งร่วมสมัย ที่ทั้งทรงคุณค่าและสามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างเกิดประโยชน์ทั้งในวงการวิชาการเพื่อการศึกษาและการจัดแสดงเป็นอาชีพเพื่อสร้างงานให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งการดำเนินงานดังที่กล่าวมาเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
 
เรื่องและภาพ : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PRPKRU)
 
 
 
เพลง เจะหม้าหมาด 
 
 
เพลง บูหรงบูเตะ
 
 
เพลง เลฮังกังกง
 
 
เพลง ซำมะริซำ
 

PKRU ปั้น Young Youtuber นำเสนอเรื่องราวท้องถิ่นผ่าน Content Marketing

 
pkru young youtuber jan 2020
 
ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น Young Youtubers โดยมี ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน Content Marketing จากภาคเอกชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณรังสรรค์ พงษ์สน (ครูตั้ม) - Brand New You พิธีกรรายการบันเทิง ดีเจ นักการตลาด Online Marketing Coach และ คุณเอกจิตรา กฤษณสุวรรณ (ใบเตย) ครีเอทีฟรายการโทรทัศน์ เจ้าของกิจการ Homestay โตนเพชรกรีนเนอรี การ์เด้น จ.ระนอง ที่มีประสบการณ์ในการนำเสนอ Online Content Marketing ผ่าน Youtube เป็นวิทยากรบรรยายและเวิร์คชอป ในหัวข้อ เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์สุดปัง / พฤติกรรมลูกค้าออนไลน์ / วิเคราะห์การสร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์ / เทคนิคการสร้างโพสต์กระตุ้นความสนใจและการยิงโฆษณาเบื้องต้น / พื้นฐานสำหรับผู้อยากเป็น Youtuber / วิธีการเล่าเรื่องให้น่าติดตามและการสร้างรายได้จาก Youtube Channel 
 
 
 
 
ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “ผลสำรวจ Global Digital 2019 ที่อัปเดทสถานการณ์การใช้งานดิจิทัล และอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2019 ที่รวบรวมทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย มีสถิติที่น่าสนใจ คือมากกว่า 50% ของประชากรโลกเข้าถึง Internet-Social Media โดยคนไทยรับชม Content บน Youtube ใช้เวลารวมกันโดยประมาณ 1 ล้านชั่วโมงต่อวัน มียอดวิวเกิดขึ้นในประเทศไทยประมาณ 1,000 ล้านวิวต่อเดือน นั่นคือโอกาสในการสร้างรายได้จาก Youtube ที่มีรายการมากมายมหาศาล อย่างไรก็ตามใน จ.ภูเก็ต ยังไม่มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเป็น Youtuber (ผู้สร้าง-จัดทำ-นำเสนอ Content บน Youtube) มากนัก ประกอบกับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้แก่ท้องถิ่นเกี่ยวกับการสื่อสาร จึงเกิดเป็นโครงการอบรม PKRU Young Youtuber เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ขั้นตอน เทคนิคต่างๆ ในการทำ Youtube จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง นำไปสู่การปั้น Young Youtuber รุ่นใหม่ที่มีทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจในชุมชนและท้องถิ่นต่อไป” ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDI PKRU ลงพื้นที่ จ.กระบี่ วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

1
 
ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต (RDI PKRU) นำโดย อาจารย์ฤธรรมรง ปลัดสงคราม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น) ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับประเทศ 
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย
 
โดยทีมงาน RDI PKRU ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลพร้อมหารือกับตัวแทนชุมชนในการร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วยพื้นที่ 1.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มลูกปัดโนราห์ปัญญารักษ์ 161 ม.6 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก / 2.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มยางพารา กระบี่ลาแท็กซ์ หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ /  / 3.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม ไฑบาติก 380 ม.1 บ้านทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ /  4.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่ ม.1 บ้านทุ่งวังน้ำเขียว ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ / 5.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มของที่ระลึกจากเมล็ดปาล์ม บ้านแผ่นดินเสมอ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม / 6.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเตยปาหนัน ม.6 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม และ 7.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา ศึกษาศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลักสูตร ตลอดจนการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย

RDI PKRU ลงพื้นที่ จ.พังงา เตรียมนำอัตลักษณ์พื้นถิ่นยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

 
southern of thailand local product development dec 2019
 
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2562 ทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต (RDI PKRU) อาจารย์ฤธรรมรง ปลัดสงคราม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น) ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับประเทศ 
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ในครั้งนี้ทีมงานจาก RDI PKRU ได้ลงพื้นที่ 1.แปรรูปน้ำยางพารา 43/1 หมู่ 2 ท่าอยู่ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง / 2.แหนมเห็ดนางฟ้าและน้ำพริกเห็ดนางฟ้า ซอยนาแฝก ม.9 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง / 3.เรือชักซะ 21/12 หมู่ 7 ตำบล นาเตย อำเภอ ท้ายเหมือง / 4.ขนมตะโกลา ตะกั่วป่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโกลา ม.8 ถ.ซอยโรงพระ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า / 5.ผ้าทอซาโอริ ตะกั่วป่า ม.1 อบต.บางม่วง ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า / 6.เครื่องแกงเขาตำหนอน ขมิ้นชันเขาตำหนอน บ้านเขาตำหนอน ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด / 7.เครื่องดื่มสมุนไพรเหงือกปลาหมอ บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง ศึกษาศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลักสูตร ตลอดจนการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

คณะครุศาสตร์ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาครูภาษาไทย มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ใน จ.ภูเก็ต

pkru education 3 nov 2019 1
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมี ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐพล พรหมสะอาด รองคณบดีฯ  คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารครุเฉลิมรัช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า กล่าวว่า “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อภาพอินโฟกราฟิกและเกมบอร์ด ภายใต้โครงการหลัก โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นต่อไป”
 
 
 
 
สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 โรงเรียน โดยมี ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ อาจารย์ปสุตา แก้วมณี คุณชาญวิทย์ คงมัยลิก และคุณกฤติยา นาวีว่อง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม  โดยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบโปสเตอร์เชิงสร้างสรรค์ และการสร้างบอร์ดเกมภาษาไทยแบบออนไลน์และออฟไลน์ ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษย์ฯ บริการวิชาการนักเรียนมัธยม สร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนภาษาจีน

 
30 nov 2019
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น และพิธีลงนาม MOU ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต เพื่อร่วมมือพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมี อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมด้วย อาจารย์ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร นายมนตรี พรผล ผอ.รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจน บุคลากร ครู นักเรียน และนักศึกษาจาก รร.เฉลิมพระเกียรติฯ รร.เมืองถลาง และโรงเรียนกะทู้วิทยา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวว่า “สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียนระดับมัธยมปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาของเราเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการตอบแทนชุมชน โดยนำความรู้จากรายวิชาต่างๆ มาบูรณาการและเผยแพร่สู่ชุมชน จนเกิดเป็นเครือข่ายในการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ถือเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจในการเรียนได้ดีอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดบริการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

75328647 100624844751773 7340034168958484480 n
 
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้ประกอบการโรงแรม คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของโครงการจัดสรรที่ดิน และผู้สนใจ รับบริการศึกษาและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) พร้อมให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 
 
ติดต่อสอบถาม หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 09 5342 2064 หรือติดต่อทาง https://www.facebook.com/PKRU-ENVI-Monitor-100616914752566/
 
image know your challenges on commercial property 9YUBo6htbeTD

ครุศาสตร์ มรภ.ภูเก็ต น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดกระบี่

 
edu pkru 12 dec 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 7–8 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม กระบี่รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อภาพอินโฟกราฟิกและเกมบอร์ด ภายใต้โครงการหลัก โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
เรียนครุศาสตร์
 
เรียนครุศาสตร์
 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 40 คน โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วยการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก การออกแบบโปสเตอร์การเรียนการสอน และการสร้างบอร์ดเกมภาษาไทยแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมี อาจารย์นิพนธ์ บริเวธานันท์ อาจารย์จุฑามาศ ชูจันทร์ และคุณกฤติยา นาวีว่อง ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้ 
 
เรียนครุศาสตร์
 
เรียนครุศาสตร์
 
เรียนครุศาสตร์
 
เรียนครุศาสตร์
 

นิเทศ ชวนผู้สูงอายุใช้และผลิตสื่อดิจิทัล

 

phuket lifelong learning 16 dec 2019

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานจัดหางาน จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมบริการวิชาการ อบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างคลังปัญญาของผู้สูงอายุ โดยมี ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ และ อาจารย์ยุพิน หะสัน อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษา บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์การสร้างสื่อสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ ณ ห้อง Photo Studio อาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อท้องถิ่นในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความตื่นตัวในการรับสื่อและสร้างเนื้อหาสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่อาจจะขาดทักษะในการใช้งานเครื่องมือไอที รวมถึงความเข้าใจในการเปิดรับสื่อและนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการตามช่วงวัย มีโอกาสได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัยในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นให้กับท้องถิ่นอีกด้วย

ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2”

pkru 17 dec 2019
 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอันดามัน เข้าร่วมอบรม ในการนี้มีคณะวิทยากร ได้แก่ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์) / ดต.นิรันด์ พิมล (ลุงดาบ) และทีมงานจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคใต้ เป็นวิทยากรอบรม
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงรายละเอียดการจัดอบรมศาสตร์พระราชาในครั้งนี้ว่า “เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดำรงอยู่อย่างพอเพียงและอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ผันผวน รวมทั้งเป็นศาสตร์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำได้ ทำเป็น และดำรงชีวิตแบบพึ่งตนเองอันนำสู่การใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้จริง มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ซึ่งเป็นเครือข่ายของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง ด้วยความร่วมมือของทีมงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันซอแรง* (*เป็นคำภาษาใต้ หมายถึง การออกแรงร่วมกัน เกื้อกูลกัน) ออกแบบและจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน โดยมีการบรรยายให้ความรู้และสอนเทคนิควิธีการในการทำเกษตรแบบศาสตร์พระราชาโดยผ่านกิจกรรมการบรรยายและการปฏิบัติตามฐานต่างๆ ได้แก่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / หลักกสิกรรมธรรมชาติ / ฐานคนมีน้ำยา (สบู่ แชมพู) / ฐานคนรักษ์สุขภาพ / ฐานคนรักป่า (คืนชีวิตให้แผ่นดิน) / ฐานคนรักษ์พระแม่ธรณี / ฐานคนรักษ์น้ำ / จิตอาสากับการสานต่องานศาสตร์พระราชา / การแปลงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ / พื้นฐานการออกแบบโคกหนองนาเบื้องต้น”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วจก. ชวน อนุวัต จัดให้ ช่อง 7HD นำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองบ่อแสน

7hd jan 2020 1
 
ระหว่างวันที่ 8–10 มกราคม 2563 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ) หัวหน้าโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอนุวัต เฟื่องทองแดง ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และเจ้าของรายการ “อนุวัต จัดให้” ทางช่อง 7HD ได้เดินทางลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “อนุวัต จัดให้” ณ ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2562 โดยทีมงานจากช่อง 7HD ได้ถ่ายทำรายการเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ได้แก่ การเดินถ้ำเขาโต๊ะดำ การล่องแพ พายคายัค การงมหอยหลักไก่ การประกอบอาหารพื้นถิ่น โดยมีวัตถุดิบหลักคือ ลูกเหนา หรือลูกชก อีกทั้งทางทีมงานได้มีการทดลองปีนต้นเหนา หรือต้นชก เพื่อเก็บน้ำตาลเหนาตามวิถีชีวิตของคนชาวคลองบ่อแสน นอกจากนี้ยังได้มีการเดินทางสำรวจพื้นที่ป่าบริเวณเขาเต่าทอง ซึ่งเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของพื้นที่ จ.พังงา ในการชมวิวอ่าวพังงา และชมพระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ขึ้น นอกจากนั้นได้ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมนบ้านคลองบ่อแสน และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
 
ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการได้ที่ https://www.facebook.com/anuwatf.ch7/ หรือhttps://www.facebook.com/saranromstudio/
 
7hd jan 2020 2
 
7hd jan 2020 3
 
7hd jan 2020 4
 
7hd jan 2020 5
 
7hd jan 2020 6
 
7hd jan 2020 7
 
7hd jan 2020 8
 

วจก. ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนบ้านโคกยาง บ้านหัวควน ต.กมลา อ.กะทู้ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น

IMG 0486

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดภูเก็ต ณ หมู่ที่ 4 บ้านโคกยาง ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ณ หมู่ที่ 5 บ้านหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ สำรวจบริบทชุมชน จุดเด่นของชุมชน ทรัพยากรที่สำคัญ แนวทางการพัฒนาจากฐานทรัพยากรของพื้นที่ และการยกระดับชุมชน ตลอดจนสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

  IMG 0233

IMG 0231

IMG 0277

IMG 0365 2

IMG 0444

IMG 0367

 IMG 0343 2

IMG 0298

IMG 0378 2

IMG 0390

IMG 0432

IMG 0479

IMG 0454

IMG 0284

 

วจก.สำรวจความต้องการชุมชนบ้านโคกยาง ต.กมลา เตรียมฝึกอบรมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต

mspkru 13 jan 2020 0

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดภูเก็ต (พื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านโคกยาง ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต) ได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน และ ส่วนราชการ เพื่อหารือความต้องการของชุมชนในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนพื้นที่ ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา (อบต.กมลา) จังหวัดภูเก็ต สำหรับโครงการได้ดำเนินการภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

mspkru 13 jan 2020 1

mspkru 13 jan 2020 2

สถาบันวิจัยฯ นำทีมนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่รับฟังความต้องการชาวบ้านท่ามะพร้าว จ.กระบี่

 
rdi pkru 20 jan 2020
 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ดร.อดุล นาคะโร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยทีมนักวิจัยและบริการวิชาการจาก สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ร่วมเวทีเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ.กระบี่ ในพื้นที่เป้าหมาย หัวสะพานท่ามะพร้าว” โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ณ ศาลาอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือบ้านท่ามะพร้าว ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
 
 
 
ดร.อดุล นาคะโร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน สำหรับการร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้ทีมงานของมหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังประเด็นความต้องการของชุมชนที่ต้องการพัฒนาในมิติต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาชุมชนท่ามะพร้าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว / การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน / ประมงกับการท่องเที่ยว / อาหารฮาลาล / มาตรฐานความปลอดภัยกับการท่องเที่ยวชุมชน / ซึ่งจากการที่ได้ร่วมรับฟังในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะนำข้อมูลโดยเฉพาะศักยภาพที่ชุมชนมีนำไปจัดตั้งทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและชาวบ้านในพื้นที่ โดยเบื้องต้นทีมนักวิจัยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างระบบพลังงานทางเลือก และการสร้างสรรค์ลวดลายและสีสันผ้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้ลงสำรวจพื้นที่และวางแผนจัดทำโครงการ รวมถึงนักวิจัยจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ที่ได้ร่วมกับนักเรียนและโรงเรียน (มัคคุเทศก์น้อย) จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และนักวิจัยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีความถนัดในการแปรรูปอาหาร ซึ่งการเข้าร่วมเวทีสาธารณะในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าสามารถเข้าใจถึงบริบทและความต้องการที่แท้จริงชองชาวบ้านนำไปสู่การดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืนต่อไป”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาฟิสิกส์ บริการวิชาการดาราศาสตร์

 

DSC05460

ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียนและครูจาก รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Math Ability : SMA) ทั้งนี้ทีมคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้บรรยายให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน ระดับ ม.4 ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ให้บริการแก่สถาบันการศึกษาในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

ให้ความรู้ดาราศาสตร์ นักเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

 

phuketwittayalaischool jan 2020

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายนักดาราศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย และคณาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์แขนงดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวัตถุท้องฟ้า อาทิ ดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาราจักร รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนอกชั้นบรรยากาศของโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า ตลอดจนถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เพื่อหวังให้ค่ายฯดังกล่าวสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนมีความสนใจศึกษาดาราศาสตร์ในระดับสูงต่อไป อีกทั้งเป็นการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

phuketwittayalaischool-jan-2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

Top