เมนู

บริการวิชาการ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

วจก. ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนตะกั่วป่า นำข้อมูลจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น

mspkru 23 dec 2019 1
 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ นักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดพังงา  ณ ชุมชนบ้านย่านยาว เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อสำรวจบริบทชุมชนบ้านย่านยาว และชุมชนศรีเมือง เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รวมถึง จุดเด่นของชุมชน ทรัพยากรที่สำคัญ แนวทางการพัฒนาจากฐานทรัพยากรของพื้นที่ และการยกระดับชุมชน ตลอดจนสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการต่อไป
 
mspkru 23 dec 2019 2
 
mspkru 23 dec 2019 3
 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
 
mspkru 23 dec 2019 4
 
mspkru 23 dec 2019 5
 
mspkru 23 dec 2019 6
 
mspkru 23 dec 2019 7
 
 
mspkru 23 dec 2019 8
 
mspkru 23 dec 2019 9
 

“Spa ภูเก็ต หลังโควิด” ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ สสจ. นำเสนอรูปแบบบริการสปาวิถีใหม่

 
spa phuket หลังวันที่ 19 พฤษภาคม 2020
 
(PRPKRU) วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและทีมงานจากสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพในภูเก็ต เข้าร่วมที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต การอบรมมี นายเอกรินทร์ วริทธิกร เภสัชกรชำนาญการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ นักวิจัยผู้มีผลงานการศึกษาด้านธุรกิจสปา จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากร
 
 
 
ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงที่มาและรูปแบบการจัดการอบรมว่า “การดำเนินกิจกรรมเชิงบูรณาการระหว่าง PKRU และหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิ่น เกิดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกัน (MOU) อีกทั้งจากการเกิดวิกฤตภัย COVID-19 ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพต้องปิดให้บริการ ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสถานประกอบการในท้องถิ่นเข้าสู่การให้บริการสปาวิถีใหม่ New Normal ที่จะกลับมาเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้ มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรในวงการสปาภูเก็ต ซึ่งมีความจำเป็นต้องอาศัยแนวปฏิบัติที่รัดกุมเนื่องจากมีความใกล้ชิดอันมีความเสี่ยงระหว่างผู้ให้และรับบริการ (Physical Distancing) ได้ทราบถึงมาตรการในการควบคุมโรค รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการกระจายโรค โดยมี 5 มาตรการ ได้แก่ ด้านบริการ ด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กร และมาตรการด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ภารกิจการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนโดยการนำของทีมงานนักวิชาการที่มีการศึกษาวิจัยด้านสปาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ธุรกิจของสปาภูเก็ตให้คงความเป็นผู้นำด้านการให้บริการ Spa & Wellness ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืนต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCIT อบรมหลักสูตรระยะสั้น นวดไทยนักรบอันดามัน

phuket warior massage feb 2020
 
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PCIT PKRU) ร่วมกับ โรงเรียนบาเรย์ สปา แอนด์เวลเนส จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยและสปานักรบอันดามัน (Thai Warrior Massage Training Course) หลักสูตรระยะสั้นได้วุฒิบัตรรับรองหลังอบรมสำเร็จ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย รศ.ดร.นิศศา ศิลปะเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ตลอดจนมีหมอนวดสปาจากสถานประกอบการโรงแรม และผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมอบรม ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ อาจารย์ปฐมพล อัยราชธนารักษ์ (อาจารย์แจ็ค) ผู้คิดค้นหลักสูตรนวดไทยนักรบโบราณ และเจ้าของรางวัลระดับโลกจากการแข่งขันนวดนานาชาติ The World Massage Championship และทีมงานเป็นวิทยากรสอนหลักการทางกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย ทฤษฎีการนวดไทยนักรบโบราณ และการฝึกภาคปฏิบัติในท่าต่างๆ 
 
 
 
 
 
สำหรับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้นซึ่ง PCIT ได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนวดแผนไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของภูเก็ต เนื่องจากบริการนวดแผนไทยได้รับความสนใจและความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเพิ่มทักษะและเทคนิคการนวดแบบ Thai Warrior Massage ซึ่งเป็นเทคนิคที่สวยงาม มีประสิทธิภาพในการบรรเทาและผ่อนคลายกล้ามเนื้อและกระดูกจากความปวดเมื่อย อีกทั้งผู้เข้าอบรมได้รับใบวุฒิบัตรเพื่อนำไปพัฒนาบริการนวดไทยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU EXPERT : ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้ออกแบบอัตลักษณ์ถิ่นภูเก็ตผ่าน Wall Art โรงแรม InterContinental Phuket Resort

1
 
1 1
 
คอลัมน์ PKRU EXPERTS ขอนำเสนอศิลปินมากความสามารถ “ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์” อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนัง Wall Art อุโมงค์ทางลอดของโรงแรมริมหาดกมลา อ.กะทู้ InterContinental Phuket Resort อย่างที่ทราบกันว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยนอกจากจะให้บริการวิชาการและองค์ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และชุมชน ในส่วนของความร่วมมือกับภาคเอกชนก็เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึงศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา PKRU ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะผลงานด้านการสร้างสุนทรียะด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างเต็มที่
 
2
 
3
 
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ระหว่าง InterContinental Phuket Resort และสาขาวิชาทัศนศิลป์ เกิดจากการประสานงานระหว่าง จ.ภูเก็ต และผู้บริหารระดับสูงของโรงแรม ในการเลือก ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ศิลปินจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานด้านวิชาการที่โดดเด่นและมีประสบการณ์ในการออกแบบงานทัศนศิลป์เพื่อท้องถิ่น ร่วมออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์งาน Wall Art ให้กับโรงแรม ซึ่งเป็น Public Zone ที่เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมผลงานได้
 
4 1
 
4 2
 
ผศ.ดร.คารว์ เล่าถึงรายละเอียดและความน่าสนใจของผลงานว่า “ทางโรงแรมต้องการงาน Wall Painting ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของภูเก็ต โดยใช้ Content ที่สื่อสารได้ง่ายไร้การตีความ จึงเลือกนำเสนองานผ่านรูปแบบศิลปะแบบเหมือนจริง Realistic จะมีการจัดวางที่สร้างความหลากหลายให้ความรู้สึกวาไรตี้มีความสนุกสนาน สำหรับเรื่องที่นำเสนอผ่านภาพวาดก็จะมีเรื่องของอาหารพื้นถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง เรียงร้อยในรูปแบบศิลปะปะติดปะต่อ Collage Art โดยไม่ใช้แนวเส้นหรือกรอบแบ่งเพื่อให้ผู้ชมผลงานรับชมในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการใช้สีอะคริลิคโทนสดใส Contrast ไม่จัดจ้านเกินไปเพื่อให้ผู้รับชมผลงานรู้สึกสบายตา และสามารถจดจ้องรายละเอียดเรื่องราวในภาพได้นานขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของโรงแรมในการสร้างงานศิลปะเพื่อสุนทรียศาสตร์ กล่าวคือแม้ว่านักท่องเที่ยวที่เดินผ่านอุโมงค์แห่งนี้อาจจะไม่ได้หยุดจับจ้องรายละเอียดแต่เฉดสีที่หลากหลายและลักษณะของผลงานที่มีการสื่อสารผ่านรูปลักษณ์ของคน สิ่งของ และสถานที่ในภาพ ย่อมสามารถดึงดูดความสนใจหรือสร้างความมีคุณค่าให้กับสถานที่แห่งนี้ได้ผ่านการสื่อสารด้วยความรู้สึกร่วมไปกับ Message ของภาพ รวมถึงสามารถเป็นจุด Check In ถ่ายภาพได้อย่างน่าสนใจ โดยในการลงมือเขียนงานได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทัศนศิลป์ได้มีส่วนในการช่วยเขียนและลงสีจนออกมาเป็นผลงาน Wall Art ที่ใช้เวลาในการจัดทำยาวนานถึง 3 เดือน ความสูง 2.50 เมตร ยาว 120 เมตร ซึ่งองค์ความรู้ สภาพปัญหา เงื่อนไข ขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานครั้งนี้ ถูกหลอมรวมไปในการสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการทัศนศิลป์เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อท้องถิ่น
 
4
 
5
 
อาจารย์คารว์ ขยายความถึงประเด็นในการยกระดับบัณฑิตทัศนศิลป์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในท้องถิ่นว่า การทำงานศิลปะในเชิงประยุกต์ศิลป์ของนักศึกษาในสถานที่จริง จะช่วยสร้างทักษะให้กับผู้เรียน ในด้านการประสานงาน ตีโจทย์ความต้องการของเจ้าของสถานที่ การคำนวณงบประมาณ เวลา และการแก้ไขข้อจำกัดในด้านต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาหลายคนที่สามารถสร้างงานและรายได้ ในการรับงานด้าน Wall Painting และ Street Art ให้กับร้านอาหาร โรงแรม ประกอบกับสาขาวิชาทัศนศิลป์ได้โฟกัสให้นักศึกษาสร้างงานศิลปะเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งเป็นการศึกษาองค์ความรู้ให้สู่การประกอบอาชีพในชีวิตจริงในระดับต่างๆ ได้ เพราะผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์เมื่ออยู่กับระดับ ทั้งระดับชุมชน ระดับธุรกิจ ระดับสุนทรียศาสตร์หรือว่าระดับความเชื่อมันก็จะมีระดับของมัน นำไปสู่คุณค่าและมูลค่าที่ต่างกัน ในส่วนนี้จึงต้องใช้ประสบการณ์ชั่วโมงบินในการฝึกฝนและเรียนรู้ยังสถานที่จริง
 
ความเชี่ยวชาญของ PKRU Expert ผู้นี้ ถ่ายทอดจากครูสู่ศิษย์ จากห้องเรียน จากแกลเลอรี่ สู่สถานที่จริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิง Social Lab ที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต เน้นย้ำให้ทุกศาสตร์สอดแทรกให้นักศึกษามากที่สุด เพราะนอกจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตาม Mission ในการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการสร้างใบเบิกทางให้นักศึกษา สร้างความเก่งปนความเก๋า ในศาสตร์แขนงของตน นำไปสู่การทำงานในสายอาชีพที่มั่นคงต่อไป 
 
สำหรับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ต้องการผลงานทัศนศิลป์ทั้งรูปแบบงานจิตกรรม งานปั้น งาน Landscape Art และงานประยุกต์ศิลป์ สามารถติดต่อสร้างความร่วมมือกับ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ทางเพจ facebook.com/SilpakarmrachphatPhuket/
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14 1
 
15
 
16
 
17
 

PKRU EXPERT : ผศ.ฤธรรมรง ปลัดสงคราม นักออกแบบบรรจุภัณฑ์อันดามัน

phuket product and package designer jul 2020 1
 
phuket product and package designer jul 2020 2
 
(PRPKRU) การออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เป็นเรื่องเบสิกสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่สามารถเนรมิตออกมาให้สวยงาม ตอบโจทย์ได้ดั่งใจ แต่สำหรับผู้ประกอบการ OTOP / SMEs / หรือวิสาหกิจชุมชน การมี Package ที่สะดุดตาชวนซื้อ ถือเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องใหม่พอสมควร จากสภาพปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ภูเก็ต และส่วนราชการอื่นๆ ส่งทีมอาจารย์/นักวิจัย ลงพื้นชุมชนทำงานออกแบบในลักษณะสร้างสรรค์ เป็นอาวุธลับให้กับผู้ประกอบการชุมชนหลายแห่งใน จ.ภูเก็ต พังงา กระบี่ ในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผลักดันสินค้าซึ่งเดิมทีวางจำหน่ายเฉพาะร้านค้าในชุมชน ออกไปสู่ตลาดการค้า EXPO ระดับประเทศ ช่วยสร้างรายได้และลู่ทางในการดำเนินธุรกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่นอันดามัน 
 
phuket product and package designer jul 2020 3
 
ผศ.ฤธรรมรง ปลัดสงคราม หรือ อาจารย์ “บ่าว” จากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต คือชื่อของ Product Designer ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้าง Package ที่ทำงานในสไตล์เก็บข้อมูลลงลึกทุกรายละเอียด “คลุกวงใน” ร่วมกับชาวบ้าน เพราะการจะทำให้สินค้าชุมชนอันดามันเฉิดฉายแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด ต้องมีเอกลักษณ์ที่ดู “แปลกใหม่” และคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอยของลูกค้าหลังจากที่ซื้อสินค้าไปแล้ว
 
phuket product and package designer jul 2020 4
 
โจทย์ : เมื่อต้องการหิ้วสับปะรดขึ้นเครื่องบิน
 
ผลิตภัณฑ์ “สับปะรดภูเก็ต Phuket Pinapple Good Agricultural Product of Phuket” ของฝากชื่อดังภูเก็ต ผลิตและจำหน่ายโดย วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรสับปะรดภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง / เมื่อสำนักงานเกษตร จ.ภูเก็ต ต้องการให้สับปะรดลูกโตสีเหลืองทอง อัพเกรดเป็นสินค้าที่สามารถซื้อเป็นของฝากขึ้นรถ ขึ้นเครื่องบิน หยิบถือมอบแก่ญาติมิตรได้อย่างสะดวกและดูมีคุณค่า จึงเกิดเป็น Packaging สับปะรดภูเก็ต ผลงานชิ้นสำคัญของ ผศ.ฤธรรมรง ที่ถูกยกให้เป็นของดีภูเก็ต นำไปใช้ในโอกาสพิเศษระดับจังหวัดมาแล้วมากมาย
 
phuket product and package designer jul 2020 5
 
อ.บ่าว หยิบกล่องใส่สับปะรดภูเก็ต กล่องกระดาษสีขาว ทรงสูง ท่าทางหยิบถือกระชับมือ เพื่อแจกแจงถึงผลงานชิ้นนี้ รอยยิ้มบวกกับน้ำเสียงที่มั่นใจขณะอธิบายถึงผลงานชิ้นนี้ แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็น ผลงาน Package ชิ้นเอกที่เจ้าตัวมีความภาคภูมิใจ 
 
“ที่มาของผลงาน คือการที่ผมได้รับโจทย์จาก สนง.เกษตรฯ จ.ภูเก็ต ให้มหาวิทยาลัย ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ว่าจะทำอย่างไรให้สับปะรดภูเก็ตขายได้ และเกิดมูลค่าเพิ่ม จึงเกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีจุดเด่น ได้แก่ บรรจุสับปะรดได้ 2 ผล มีน้ำหนักไม่เกิน 3 กก. สามารถหยิบถือได้สะดวก และพกพาเดินทางขึ้นเครื่องบินได้ นอกจากนั้นได้มีการเพิ่มรายละเอียดที่สำคัญลงไปใน Package คือ การใส่ Story ของพื้นที่ปลูก แหล่งผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ จุดเด่นของสินค้า และวิธีการปอกสับปะรด อีกทั้งหน้าที่ที่ดีของบรรจุภัณฑ์คือเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพื่อสร้างการจดจำในคุณภาพของสินค้า เราได้เลือกใช้วัสดุเป็นกระดาษลูกฟูกในการห่อหุ้มผลสับปะรด ซึ่งจะช่วยลดปริมาณแก๊สเอทิลีน (ethylene) ส่งผลให้ผลไม้สุกงอมช้าลง ยืดอายุสินค้าเก็บได้ยาวนานขึ้นอีกด้วยครับ” 
 
phuket product and package designer jul 2020 6
 
phuket product and package designer jul 2020 7
 
phuket product and package designer jul 2020 8
 
Products Design เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันดามัน 
 
ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี โดยน้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ “โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน” ทาง ผศ.ฤธรรมรง ปลัดสงคราม ในอีกบทบาทหน้าที่คือ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้โอกาสจากนโยบายดังกล่าว นำทีมงานร่วมขับเคลื่อนออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 9 ผลงาน ได้แก่ 
 
  1. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีจากเตยปาหนัน วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเตยปาหนันบ้านวังหิน ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ จ.กระบี่ ผสมผสานต้นทุนทางวัฒนธรรมและงานหัตกรรมพื้นถิ่น สร้างสรรค์เป็นกระเป๋าสตรีร่วมสมัย
  2. ผลิตภัณฑ์ขนมตะโกลา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโกลา ม.8 ถ.ซอยโรงพระ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
  3. ผลิตภัณฑ์นมแพะข้นหวานและนมแพะกลุ่มมณีรัตน์ฟาร์มแพะ&โฮมสเตย์  ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  
  4. บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดนางฟ้า วิสาหกิจชุมชนสหฟาร์มเห็ดนางฟ้าบ้านนาแฝก ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
  5. บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมเต้าส้อตวงรัตน์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
  6. บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแพะ วิสาหกิจชุมชนเสน่ห์โพธิ์ฟาร์ม ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  7. บรรจุภัณฑ์สับปะรดภูเก็ต วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  8. บรรจุภัณฑ์แก้วภูตาล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มภูตาล ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
  9. บรรจุภัณฑ์สบู่นมแพะ วิสาหกิจบาร่อกัต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

phuket product and package designer jul 2020 9

phuket product and package designer jul 2020 10
 
phuket product and package designer jul 2020 11
 
“ผลงานทั้งหมดที่ผมและทีมงานของ PKRU ได้บูรณาการนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งมีจุดเด่นในด้านอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและสื่อถึงความเป็นอันดามัน ซึ่งสถาบันวิจัยฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับทางพัฒนาชุมชน จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการพัฒนาเราได้อาศัยองค์ความรู้จากอาจารย์ในสาขาวิชาจากบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าไปช่วยพัฒนา ซึ่งนอกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว มหาวิทยาลัยได้ช่วยพัฒนาคุณภาพของสินค้า การเก็บรักษา รูปลักษณ์ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาและวิเคราะห์ในบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งวัตถุดิบ แหล่งผลิต และต้นทุน โดยมีเป้าหมายในการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่การได้รับรองตามมาตรฐาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช. ซึ่งจะช่วยผลักดันสินค้าให้สามารถส่งออกจำหน่ายทั้งในงานนิทรรศการ OTOP หรือจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับชาวบ้านได้มากขึ้นครับ”
 
phuket product and package designer jul 2020 12
 
แลกเปลี่ยนวิชากับปราชญ์ท้องถิ่น 
 
หากลองสำรวจผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ อ.บ่าว สิ่งหนึ่งที่เป็นลายเซ็นเด่นชัดคือการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสอดแทรกอยู่ในการออกแบบ ซึ่งนอกจาก อ.บ่าว ได้ช่วยดีไซน์บรรจุภัณฑ์จากโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในท้องถิ่น ผศ.ฤธรรมรง ได้ร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้ตรงถึงชุมชน 
 
“ตัวผมและทีมอาจารย์จากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดตั้งแต่กระบวนการคิด การออกแบบและปรับโฉมรูปลักษณ์ของสินค้าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากงานให้บริการวิชาการดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้ของในท้องถิ่นดูดีและขายได้ ในทางกลับกัน วิถีคิด วิธีทำ และภูมิปัญญาจากชาวบ้าน ซึ่งเปรียบเสมือนปราชญ์ชุมชน ก็เป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าให้กับตัวผม ช่วยเพิ่มไอเดียและวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนอัตลักษณ์ให้น่าสนใจมากขึ้น แทนที่จะไปลบภาพอัตลักษณ์ที่มีอยู่เดิม ซึ่งประโยชน์จากการลงพื้นที่ชุมชน สามารถนำกลับมาเป็นโจทย์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้ฝึกฝนการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ช่วยสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ด้วยครับ”
 
“องค์ความรู้” ในศาสตร์ด้านต่างๆ เป็นสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาพึงมีและต้องสะสมเพื่อให้บริการจัดการศึกษาถ่ายทอดแก่ท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน “ผู้เชี่ยวชาญ หรือ Expert” ก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากัน สิ่งที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้สนับสนุนให้บุคลากรที่มีความถนัดและมีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น ซึ่ง ผศ.ฤธรรมรง ปลัดสงคราม เป็นคนคุณภาพที่มีผลงานเด่นชัด 
 
เพราะเราต้องรับผิดชอบมากกว่าความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย แต่มีภารกิจที่จะต้องส่งต่อความรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นนอกรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งก็คือท้องถิ่นอันดามัน พื้นที่ยุทธศาสตร์ของ PKRU
 
สำหรับเจ้าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือผู้ประกอบการทั่วไป ที่สนใจร่วมงานกับ ม.ราชภัฏภูเก็ต สามารถติดต่อสอบถาม สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 7652 3094-7 ต่อ 4000
 
phuket product and package designer jul 2020 13
 
  phuket product and package designer jul 2020 14
 
phuket product and package designer jul 2020 16
 
phuket product and package designer jul 2020 15

PKRU EXPERT : ผศ.อัครวัฒน์ สิงห์ชู นักประยุกต์สร้างบทเพลงพื้นถิ่นอันดามันในท่วงทำนอง “โมเดิร์น รองเง็ง”

 
0
 
 
ขนบทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นในรูปแบบ “ผลงานดนตรี” นอกจากจะถูกบอกเล่าผ่านหนังสือและบันทึกทางประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์แล้ว การสืบสานและต่อยอดผลงานให้ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีการแสดงเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องสนับสนุนอีกทาง
 
 
 
 
ผศ.อัครวัฒน์ สิงห์ชู อาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีสากล ได้ตระหนักถึงบทบาทของการนำหลักวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม จึงได้ทำการศึกษาวิจัยการจัดแสดงดนตรีร่วมสมัยในชื่อ “การประยุกต์สร้างบทเพลงรองเง็งกับการเรียบเรียงเสียงประสานในรูปแบบวงอังซังเบลอ” ซึ่งมีความน่าสนใจในการประยุกต์สร้างบทเพลงรองเง็งกับการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงอังซังเบลอ (Ensemble) โดยได้ใช้แนวคิดการนำดนตรีรองเง็งที่เป็นดนตรีพื้นพื้นบ้านมาผสมผสานกับแนวคิดหลักทฤษฎีดนตรีตะวันตก เกิดเป็นงานศิลปะแนวใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากวงรองเง็งคณะสวนกวี จ.กระบี่ โดยได้นำทำนองเพลงรองเง็งมาเรียบเรียงเสียงประสานอย่างปราณีต ก่อเกิดเป็นผลงานร่วมสมัยที่สะท้อนสาระที่ปรากฏบนงานดนตรีแนวผสมผสานที่เปี่ยมเอกลักษณ์ท้องถิ่นตามแนวทางของรองเง็งได้อย่างลงตัวและไพเราะฟังง่ายตามแนวทางดนตรีสากล คอลัมน์ PKRU EXPERT ขอพาไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการประพันธ์ดนตรีร่วมสมัย
 
 
 
รองเง็ง + อังซังเบลอ (Ensemble)
 
เมื่อพูดถึงรองเง็ง ผู้คนมักจะจดจำท่วงท่าร่ายรำของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในชุดอาภรณ์สีสันฉูดฉาด แต่ในฐานะของผู้เรียบเรียงดนตรี จังหวะ (Rhythm) ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ผู้ฟังจดจำท่วงทำนองได้อย่างติดหู ซึ่งปัญหาของรองเง็งคือพ่อเพลงแม่เพลงสูงอายุ ขาดผู้สืบสาน และขาดโอกาสในการต่อยอดทางดนตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้มีการศึกษาวิจัยร่วมกับวงรองเง็งคณะสวนกวี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1.เพื่อศึกษาบทเพลงรองเง็งของคณะสวนกวีจังหวัดกระบี่ 2.เพื่อวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์สร้างบทเพลงรองเง็งในรูปแบบวงอังซังเบลอ ในการกระบวนการประยุกต์สร้างได้นำเครื่องดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้านของวงรองเง็งมาผสมวงในรูปแบบวงอังซังเบลอ (Ensemble) โดยใช้แนวคิดในการเรียบเรียงเสียงประสาน ตามหลักทฤษฎีดนตรีสากล ได้ใช้เครื่องดนตรีที่ทั้งหมด 9 ชิ้น ประกอบไปด้วย 1.เปียโน 2.เบส 3.ไวโอลิน 4.กลองรำมะนา 5.อัลโตแซ็กโซโฟน 6.เทเนอร์แซ็กโซโฟน 7.บาริโทนแซ็กโซโฟน
 
 
 
พลิกฟื้นดนตรีพื้นบ้านสู่เวทีดนตรีสากล
 
โจทย์ในการศึกษาวิจัยดนตรีร่วมสมัยในครั้งนี้คือเน้นการอนุรักษ์ และพัฒนาให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงดนตรีพื้นบ้านและสากลได้ง่ายขึ้น ตลอดจนการนำไปต่อยอดในชุมชนได้และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักดนตรีในชุมชน เพราะว่ารองแง็งจะเป็นดนตรีพื้นบ้านที่เล่นในกลุ่มของชุมชนไม่กี่คน หากสามารถประยุกต์สร้างให้เกิดเป็นดนตรีแนวใหม่จะสามารถต่อยอดและนำไปใช้ในการแสดงดนตรีบนเวทีต่างๆ สร้าง เป็นสีสันและเป็นดนตรีทางเลือกให้กับผู้ฟังหรือสถานบันเทิงรวมถึง ชาวบ้านชุมชนชาติพันธุ์ชาวเลให้กลับมาสืบสานศิลปวัฒนธรรมในถิ่นฐานของตน รวมถึงนักดนตรีสากลรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักศึกษาดนตรีศึกษา มีแนวดนตรีทางเลือกในการประพันธ์เนื่องจากสามารถใช้เครื่องดนตรีสากล อีกทั้งสามารถสร้างสรรค์ร่วมกับแนวเพลงยอดนิยมอย่าง Pop หรือ Jazz ได้
 
 
 
ผลลัพธ์จากการผสมผสานแนวทางดนตรี 
 
ความจริงแล้วท่วงทำนองดนตรีของบทเพลงรองเง็งเมื่อได้มาวิเคราะห์จะมีความเป็นดนตรีสากลผสมกับความความเป็นดนตรีพื้นบ้าน เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมสืบต่อกัน การที่จะนำดนตรีในสองวัฒนธรรมมาประยุกต์รวมกันต้องใช้ทักษะและความเข้าใจในการร้อยเรียงท่วงทำนองและจังหวะเพื่อให้ดนตรีมีความสมดุลและลงตัว เช่น การนำไวโอลินซึ่งเป็นเครื่องดนตรีตะวันตกอยู่แล้วบวกเข้ากับดนตรีพื้นบ้านคือกลองรำมะนาที่มีเสียงและจังหวะที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว และเครื่องดนตรีสากลชนิดอื่นๆ จนกลายเป็นดนตรีที่มีการผสมผสานกันระหว่างสองวัฒนธรรมคือดนตรีตะวันตกกับตะวันออก ทำให้เรียนรู้ได้ว่าดนตรีเป็นภาษาสากลที่ทุกเชื้อชาติสามารถที่เข้าใจได้และเสพดนตรีได้อย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ผลงานดนตรีรองเง็งในรูปแบบวงอังซังเบลอได้มีการบันทึกผลงานในรูปแบบคลิปวีดีโอและผลงานดนตรีในรูปแบบ CD และไฟล์เพลง ซึ่งชุมชนชาวไทยใหม่หรือชาวมุสลิมในอันดามัน สามารถนำบทเพลงในรูปแบบผสมผสานนำไปใช้จัดแสดงเพื่อเป็นการเปิดตัวโมเดิร์นรองเง็ง ต่อยอดสู่การสร้างรายได้แก่ชุมชน รวมถึงต่อลมหายใจให้กับศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของท้องถิ่น จากงานวิจัยชิ้นนี้ได้นำมาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาดนตรีศึกษา ในรายวิชาต่างๆ ได้หลายวิชา เช่น วิชาดนตรีท้องถิ่น วิชาหลักการเรียบเรียงเสียงประสาน วิชาทฤษฎีดนตรีไทยและสากล วิชาหลักการรวมวง เป็นต้น และนักศึกษาสามารถนำความรู้จากแนวคิดในการเรียบเรียงเสียงประสานหรือการประยุกต์ร่วมกับแนวดนตรีในท้องถิ่นของตนเองได้อีกด้วย ผศ.อัครวัฒน์ อธิบายถึงที่มาที่ไปและความน่าสนใจของผลงาน
 
 
ม.ราชภัฏภูเก็ต นับเป็นแหล่งภูมิปัญญาของท้องถิ่นอันดามันในด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนง รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์ อนุรักษ์ และต่อยอดให้ศาสตร์และศิลป์ของอันดามันมีความน่าสนใจและสามารถยืนหยัดในโลกสมัยใหม่ได้ด้วยการใช้ความสามารถของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ร่วมมือกับเจ้าของผลงานดั้งเดิมในท้องถิ่น จนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ดังเช่น บทเพลงรองเง็งร่วมสมัย ที่ทั้งทรงคุณค่าและสามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างเกิดประโยชน์ทั้งในวงการวิชาการเพื่อการศึกษาและการจัดแสดงเป็นอาชีพเพื่อสร้างงานให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งการดำเนินงานดังที่กล่าวมาเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
 
เรื่องและภาพ : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PRPKRU)
 
 
 
เพลง เจะหม้าหมาด 
 
 
เพลง บูหรงบูเตะ
 
 
เพลง เลฮังกังกง
 
 
เพลง ซำมะริซำ
 

PKRU SCOOP : ต้องอ่านออกต้องเขียนได้ จะช่วย นร. คิดวิเคราะห์เป็น “ภาษาไทย ม.ราชภัฏภูเก็ต” ระดมเทคนิคการสอนออกค่ายโรงเรียน 3 จ. อันดามัน

1
 
ปัญหาอ่านไม่ออก (อ่านไม่ชัด) เขียนไม่ได้ (หรือเขียนผิด-นึกศัพท์ไม่ออก) ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นอุปสรรคที่ฉุดรั้งคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพราะการเขียนอ่านภาษาไทยอย่างถูกต้อง ไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์จารีตประเพณีภาษาประจำชาติ แต่คุณภาพการใช้ภาษาไทยของผู้ใช้ จะช่วยนำไปสู่การเป็นผู้เปี่ยมทักษะในการสื่อสาร ติดต่อเจรจา ต่อรอง หรือการบอกเล่าเรื่องราว และสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านที่สนใจ ล้วนมาจากพื้นฐานของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม 
 
2
 
3 0
 
อาจารย์พรพักตรา ไชยเศรษฐ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในฐานะของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น จะมาเล่าถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาภาษาไทยในอันดามัน ด้วยกลวิธีถ่ายทอดเทคนิคการสอนใหม่ๆ สู่ครู ต่อยอดวิธีเรียนภาษาไทยแบบสนุกไม่ชวนเบื่อสู่นักเรียน  
 
3 1
 
3
 
“สาขาวิชาภาษาไทย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะการอ่านออกเขียนได้ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ แล้วจากบทสรุปต่างๆ จากข้อมูลที่ได้รับทราบจากข่าวสารหรือจากโรงเรียน จะพบว่าปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะเด็กระดับประถมศึกษานั้น ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่พวกเราในฐานะครู คงจะละเลยภารกิจนี้ไม่ได้ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จึงได้รับมอบหมายในการจัดกิจกรรม ส่งเสริม และแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งใน จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยได้มีการจัดอบรมแยกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ การอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะครูทางด้านภาษาไทย ให้เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ เราต้องยอมรับว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไป ปัญหาของเด็กเมื่อหลายปีก่อน ย่อมไม่เหมือนกับเด็กในปัจจุบัน ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในการเสริมสร้างเทคนิคการสอนใหม่ๆ ว่ามีวิธีใดบ้างที่ถือว่าเป็นทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่จะช่วยแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพื่อให้ครูได้เทคนิคการสอนไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียน ในการจำแนกปัญหาของแต่ละคน เพราะแต่ละโรงเรียนนั้นปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั้นคงจะต้องแตกต่างกัน ในส่วนที่สอง ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของเราก็คือการจัดค่ายเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ประถมศึกษา ระดับตั้งแต่ ป.1 จนถึง ป.6 ในโรงเรียนพื้นที่ จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมออกค่ายการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เนื่องจากสาขาวิชาภาษาไทยได้ตระหนักทั้งในเรื่องของการเรียนปนเล่น เล่นปนเรียน ดังนั้นการจัดค่ายดังกล่าวได้ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยในแต่ละชั้นปีได้มีส่วนร่วม ในการสร้างสรรค์ฐานกิจกรรมออกมา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าจะแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต่อเด็กอย่างไร ซึ่งสำคัญที่สุดที่เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการที่จะช่วยให้เด็กอ่านออกเขียนได้นั้นก็คือเรื่องของการใช้รูปภาพผสมคำ การรู้จักตัวสะกด การเรียงร้อยประโยค ความหมายของคำ 
 
สิ่งต่างๆเหล่านี้ สาขาวิชาภาษาไทยเราได้ทำการบ้าน และสร้างสรรค์ออกมาเป็นค่ายการจัดการเรียนรู้ ซึ่งตลอดการทำงานของสาขาวิชาภาษาไทยในโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการการเรียนรู้นั้น อย่างแรกที่เราได้เรียนรู้ในฐานะคณะทำงานคือ เราพบว่าปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั้นเป็นปัญหาที่ทุกคนไม่สามารถจะปฏิเสธได้ เราไม่ควรฝากความหวังไว้ที่ครูบาอาจารย์อย่างเดียว ก็คงจะต้องฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วย เพราะกิจกรรมที่เราได้ลงไปช่วย สิ่งสำคัญคือจะต้องสืบสาน ต่อยอด ช่วยเหลือกันทุกฝ่าย ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง ก็คงจะต้องช่วยดูแลเอาใจใส่น้องๆ ด้วย อย่างเช่นมีการบ้านภาษาไทยให้อ่านคำศัพท์คุณพ่อคุณแม่จะต้องมีส่วนร่วม ลูกเองก็จะได้มีความใกล้ชิดกับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น นี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาประสานความร่วมมือกันโครงการนี้ถึงจะประสบความสำเร็จ และเห็นผลเป็นรูปธรรม”
 
4
 
5
 
6
 
7
 
โครงการนี้จะต่อยอดไปถึงอะไรได้อีก ? 
 
“คงไม่ได้หยุดอยู่แค่ผลการเรียน หรือตัวเลขคะแนนผลการสอบในสนามวิชาการของเด็กที่สูงขึ้น แต่สำคัญที่สุดก็คือเรากำลังจะชี้ให้เห็นว่าการที่เรามีความสามารถในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ การวิเคราะห์โจทย์แต่ละวิชานั้น การสื่อสาร การมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจะส่งผลดีกับน้องๆ ในการที่จะสามารถเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในการเรียนวิชาต่างๆ ด้วย โดยมีวิชาภาษาไทยเป็นพื้นฐาน ทั้งหมดนี้ก็เป็นภารกิจของคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต สิ่งที่กล่าวมานั้นคือภารกิจสำคัญที่ทางสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต มีความภาคภูมิใจ นอกเหนือจากภารกิจในการผลิตครู ในการอบรมครู ในการสร้างบัณฑิตสาขาครูให้มีคุณภาพแล้ว สิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจอย่างยิ่งก็คือการได้ดำเนินตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ในการที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นและชุมชน รวมไปถึงภารกิจในการผลิตครู ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไม่มีวันเปลี่ยนแปลง”
 
ด้าน นางสาวณัชชา ศรีสมทรง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้ลงไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม สะท้อนมุมมองว่า “โจทย์ที่สาขาฯ ตั้งใจนำไปมอบให้กับนักเรียน คือทำให้ภาษาไทยเป็นสิ่งที่สนุก เป็นความท้าทาย จึงสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับ พยัญชนะ ตัวสะกด วรรณยุกต์ การเรียบเรียงประโยค ออกมาในรูปแบบบอร์ดเกมส์เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงภาพวัตถุสิ่งของกับคำพยัญชนะได้ นอกจากนั้นยังช่วยฝึกให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการอ่านเขียนและการนำเสนอเพื่อสร้างความกล้าแสดงออกอีกด้วย ซึ่งการลงไปในพื้นที่เช่นนี้ ตนเองและเพื่อนๆ ในสาขาฯ ได้รับประโยชน์เนื่องจากช่วยให้ได้ใช้หลักจิตวิทยาในชั้นเรียน เพื่อเรียนรู้การสอนบนความแตกต่างของนักเรียน”
 
ในส่วนของ นางสาววิภาวรรณ แข็งแรง ให้ความเห็นว่า “การเป็นครูภาษาไทยยุคใหม่ จำเป็นต้องปรับตัวหาวิธีการสอนโดยใช้สื่อไอทีมาผสมผสานกับบทเรียนในหนังสือ สร้างสรรค์จากตัวหนังสือเป็นภาพที่ดึงดูดสายตาและความสนใจของผู้เรียน ประสบการณ์จากค่ายอ่านออกเขียนได้ช่วยกระตุ้นให้พวกเรา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลับมามุ่งมั่นพัฒนาวิธีการสอนให้ดีขึ้นก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์และทำอาชีพครูภาษาไทยมืออาชีพในอนาคต”
 
8
 
ผศ.ดร.รัฐพล พรหมสะอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “คณะฯ ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในเรื่องของการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ในเขตพื้นที่ 3 จ.ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่) เนื่องจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทยในโรงเรียนหลายแห่งมีคะแนนวิชาภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะยกระดับให้สูงขึ้น ครุศาสตร์จึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครู และออกค่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งครอบคลุมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การออกค่ายอ่านออกเขียนได้ การอบรมนวัตกรรมสื่อการสอน การ Reskill & Upskill การสร้างอินโฟกราฟิก บอร์ดเกม เพื่อสนับสนุนการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน ทั้งนี้การดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนอกจากชะช่วยสนับสนุนการศึกษาของท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับท้องถิ่น ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของการสร้างครูในปัจจุบันและว่าที่ครูในอนาคตให้มีศักยภาพตอบโจทย์การศึกษาของท้องถิ่น”
 
81564599 2540840296240670 6276819241081503744 o
 
81621205 2540841659573867 5602302521394593792 o
 
82241873 2540840182907348 8682642363027292160 o
 
DSCF6807
 

PKRU ปั้น Young Youtuber นำเสนอเรื่องราวท้องถิ่นผ่าน Content Marketing

 
pkru young youtuber jan 2020
 
ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น Young Youtubers โดยมี ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน Content Marketing จากภาคเอกชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณรังสรรค์ พงษ์สน (ครูตั้ม) - Brand New You พิธีกรรายการบันเทิง ดีเจ นักการตลาด Online Marketing Coach และ คุณเอกจิตรา กฤษณสุวรรณ (ใบเตย) ครีเอทีฟรายการโทรทัศน์ เจ้าของกิจการ Homestay โตนเพชรกรีนเนอรี การ์เด้น จ.ระนอง ที่มีประสบการณ์ในการนำเสนอ Online Content Marketing ผ่าน Youtube เป็นวิทยากรบรรยายและเวิร์คชอป ในหัวข้อ เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์สุดปัง / พฤติกรรมลูกค้าออนไลน์ / วิเคราะห์การสร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์ / เทคนิคการสร้างโพสต์กระตุ้นความสนใจและการยิงโฆษณาเบื้องต้น / พื้นฐานสำหรับผู้อยากเป็น Youtuber / วิธีการเล่าเรื่องให้น่าติดตามและการสร้างรายได้จาก Youtube Channel 
 
 
 
 
ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “ผลสำรวจ Global Digital 2019 ที่อัปเดทสถานการณ์การใช้งานดิจิทัล และอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2019 ที่รวบรวมทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย มีสถิติที่น่าสนใจ คือมากกว่า 50% ของประชากรโลกเข้าถึง Internet-Social Media โดยคนไทยรับชม Content บน Youtube ใช้เวลารวมกันโดยประมาณ 1 ล้านชั่วโมงต่อวัน มียอดวิวเกิดขึ้นในประเทศไทยประมาณ 1,000 ล้านวิวต่อเดือน นั่นคือโอกาสในการสร้างรายได้จาก Youtube ที่มีรายการมากมายมหาศาล อย่างไรก็ตามใน จ.ภูเก็ต ยังไม่มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเป็น Youtuber (ผู้สร้าง-จัดทำ-นำเสนอ Content บน Youtube) มากนัก ประกอบกับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้แก่ท้องถิ่นเกี่ยวกับการสื่อสาร จึงเกิดเป็นโครงการอบรม PKRU Young Youtuber เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ขั้นตอน เทคนิคต่างๆ ในการทำ Youtube จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง นำไปสู่การปั้น Young Youtuber รุ่นใหม่ที่มีทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจในชุมชนและท้องถิ่นต่อไป” ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDI PKRU ลงพื้นที่ จ.กระบี่ วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

1
 
ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต (RDI PKRU) นำโดย อาจารย์ฤธรรมรง ปลัดสงคราม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น) ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับประเทศ 
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย
 
โดยทีมงาน RDI PKRU ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลพร้อมหารือกับตัวแทนชุมชนในการร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วยพื้นที่ 1.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มลูกปัดโนราห์ปัญญารักษ์ 161 ม.6 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก / 2.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มยางพารา กระบี่ลาแท็กซ์ หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ /  / 3.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม ไฑบาติก 380 ม.1 บ้านทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ /  4.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่ ม.1 บ้านทุ่งวังน้ำเขียว ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ / 5.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มของที่ระลึกจากเมล็ดปาล์ม บ้านแผ่นดินเสมอ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม / 6.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเตยปาหนัน ม.6 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม และ 7.ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา ศึกษาศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลักสูตร ตลอดจนการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย
 
พระบรมราโชบาย

RDI PKRU ลงพื้นที่ จ.พังงา เตรียมนำอัตลักษณ์พื้นถิ่นยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

 
southern of thailand local product development dec 2019
 
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2562 ทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต (RDI PKRU) อาจารย์ฤธรรมรง ปลัดสงคราม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น) ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับประเทศ 
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ในครั้งนี้ทีมงานจาก RDI PKRU ได้ลงพื้นที่ 1.แปรรูปน้ำยางพารา 43/1 หมู่ 2 ท่าอยู่ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง / 2.แหนมเห็ดนางฟ้าและน้ำพริกเห็ดนางฟ้า ซอยนาแฝก ม.9 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง / 3.เรือชักซะ 21/12 หมู่ 7 ตำบล นาเตย อำเภอ ท้ายเหมือง / 4.ขนมตะโกลา ตะกั่วป่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโกลา ม.8 ถ.ซอยโรงพระ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า / 5.ผ้าทอซาโอริ ตะกั่วป่า ม.1 อบต.บางม่วง ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า / 6.เครื่องแกงเขาตำหนอน ขมิ้นชันเขาตำหนอน บ้านเขาตำหนอน ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด / 7.เครื่องดื่มสมุนไพรเหงือกปลาหมอ บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง ศึกษาศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลักสูตร ตลอดจนการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

คณะครุศาสตร์ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาครูภาษาไทย มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ใน จ.ภูเก็ต

pkru education 3 nov 2019 1
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมี ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐพล พรหมสะอาด รองคณบดีฯ  คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารครุเฉลิมรัช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า กล่าวว่า “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อภาพอินโฟกราฟิกและเกมบอร์ด ภายใต้โครงการหลัก โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นต่อไป”
 
 
 
 
สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 โรงเรียน โดยมี ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ อาจารย์ปสุตา แก้วมณี คุณชาญวิทย์ คงมัยลิก และคุณกฤติยา นาวีว่อง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม  โดยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบโปสเตอร์เชิงสร้างสรรค์ และการสร้างบอร์ดเกมภาษาไทยแบบออนไลน์และออฟไลน์ ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษย์ฯ บริการวิชาการนักเรียนมัธยม สร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนภาษาจีน

 
30 nov 2019
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น และพิธีลงนาม MOU ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต เพื่อร่วมมือพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมี อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมด้วย อาจารย์ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร นายมนตรี พรผล ผอ.รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจน บุคลากร ครู นักเรียน และนักศึกษาจาก รร.เฉลิมพระเกียรติฯ รร.เมืองถลาง และโรงเรียนกะทู้วิทยา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวว่า “สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียนระดับมัธยมปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาของเราเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการตอบแทนชุมชน โดยนำความรู้จากรายวิชาต่างๆ มาบูรณาการและเผยแพร่สู่ชุมชน จนเกิดเป็นเครือข่ายในการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ถือเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจในการเรียนได้ดีอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดบริการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

75328647 100624844751773 7340034168958484480 n
 
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้ประกอบการโรงแรม คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของโครงการจัดสรรที่ดิน และผู้สนใจ รับบริการศึกษาและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) พร้อมให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 
 
ติดต่อสอบถาม หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 09 5342 2064 หรือติดต่อทาง https://www.facebook.com/PKRU-ENVI-Monitor-100616914752566/
 
image know your challenges on commercial property 9YUBo6htbeTD

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ : Molecular Gastronomy”

126961625 3894275457278805 7281386831118595816 o

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ :Molecular Gastronomy” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และก่อให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น 

126543373 3894275520612132 2934628423270464669 o
 
วศ.อว. ได้สำรวจความต้องการของผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบว่ามีความต้องการพัฒนากระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบหลากหลาย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภค  วศ.อว. จึงได้พัฒนาด้าน Food Innovation โดยเฉพาะศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ : Molecular Gastronomy ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตต่อไป 
 
126853819 3894275467278804 400344370856444104 o

ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์  นางสาวลลิตา ชูแก้ว และนางเจนจิรา สุขสวัสดิ์ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ หรือวิทยาศาสตร์โมเลกุลอาหาร (Molecular Gastronomy ; MG) โดยประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ซึ่งใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพ ลดระยะเวลากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร สร้างอาหารรูปแบบใหม่ และคงคุณค่าทางอาหารไว้ใกล้เคียงของเดิม ได้แก่ วิธีการแช่แข็งแบบรวดเร็ว (Flash Frozen) เพื่อยืดอายุและคงรักษาคุณภาพวัตถุดิบ การแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ด้วยวิธีซูสวีด (Sous–Vide) เพื่อปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสและลดระยะเวลาในการปรุงอาหาร และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ซอสโดยใช้เทคนิคเจลหุ้ม เรียกว่า สเฟียริฟิเคชัน (Spherification) เพื่อออกแบบอาหารให้มีความหลากหลาย  และเปิดประสบการณ์ใหม่ในการรับประทานอาหารของผู้บริโภค  ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 35 คน ทั้งนี้ ทช.วศ. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จะร่วมผลักดันและติดตามผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมฝึกอบรม  เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้สามารถพึ่งตนเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
126903085 3894275610612123 2423223655184034761 o
 
127043384 3894275583945459 7674217683083013341 o
 
127283543 3894275423945475 6068922967444795062 o
 
127571823 3894275437278807 9215182334532504404 o
 

คณะวิทย์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ออกแบบเครื่องบดเปลือกหอยนางรม ส่งมอบชุมชนโคกไคร จ.พังงา แปรรูปของเหลือใช้สร้างรายได้

pkru 5 jan 2020 1
 
คณะวิทย์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ออกแบบเครื่องบดเปลือกหอยนางรม
ส่งมอบชุมชนโคกไคร จ.พังงา แปรรูปของเหลือใช้สร้างรายได้
 
ออกแบบและจัดทำโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ภายใต้ความร่วมมือกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม / สถาบันไทย-เยอรมัน
 
pkru 5 jan 2020 2
 
pkru 5 jan 2020 3
 
pkru 5 jan 2020 4
 
pkru 5 jan 2020 5
 
pkru 5 jan 2020 6
 
pkru 5 jan 2020 7
 
pkru 5 jan 2020 8

ครุศาสตร์ มรภ.ภูเก็ต น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดกระบี่

 
edu pkru 12 dec 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 7–8 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม กระบี่รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อภาพอินโฟกราฟิกและเกมบอร์ด ภายใต้โครงการหลัก โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
เรียนครุศาสตร์
 
เรียนครุศาสตร์
 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 40 คน โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วยการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก การออกแบบโปสเตอร์การเรียนการสอน และการสร้างบอร์ดเกมภาษาไทยแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมี อาจารย์นิพนธ์ บริเวธานันท์ อาจารย์จุฑามาศ ชูจันทร์ และคุณกฤติยา นาวีว่อง ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้ 
 
เรียนครุศาสตร์
 
เรียนครุศาสตร์
 
เรียนครุศาสตร์
 
เรียนครุศาสตร์
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วจก. “พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดการขยะ”

mspkru 4 jul 2020 1

(30 มิถุนายน 2563) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดการขยะ” ให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมี อาจารย์วรรัตน์ จงไกรจักร ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากร ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (19202) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต

mspkru 4 jul 2020 1

mspkru 4 jul 2020 2

mspkru 4 jul 2020 2

 

mspkru 4 jul 2020 3

mspkru 4 jul 2020 3

mspkru 4 jul 2020 4

mspkru 4 jul 2020 5

mspkru 4 jul 2020 6

mspkru 4 jul 2020 7

mspkru 4 jul 2020 8

นิเทศ ชวนผู้สูงอายุใช้และผลิตสื่อดิจิทัล

 

phuket lifelong learning 16 dec 2019

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานจัดหางาน จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมบริการวิชาการ อบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างคลังปัญญาของผู้สูงอายุ โดยมี ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ และ อาจารย์ยุพิน หะสัน อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษา บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์การสร้างสื่อสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ ณ ห้อง Photo Studio อาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อท้องถิ่นในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความตื่นตัวในการรับสื่อและสร้างเนื้อหาสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่อาจจะขาดทักษะในการใช้งานเครื่องมือไอที รวมถึงความเข้าใจในการเปิดรับสื่อและนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการตามช่วงวัย มีโอกาสได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัยในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นให้กับท้องถิ่นอีกด้วย

ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรมการปลูกผักมิติใหม่ “เกษตรคนเมือง”

kasetphuket 1 oct 2020

PRPKRU (30 กันยายน 2563) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดฝึกอบรมและสาธิตการปลูกผักมิติใหม่ แบบ “SMART FARM” เพื่อให้ความรู้ศาสตร์พระราชาแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และสามารถนำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจน คณาจารย์  นักศึกษา บุคลากร และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม ณ แปลงสาธิตการปลูกผักพื้นที่จำกัดด้วยระบบน้ำอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 

สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวนั้น อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนบางส่วนตกงานไม่สามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จึงทำให้ขาดรายได้ ดังนั้นทางคณะจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้จัดการฝึกอบรมดังกล่าวขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นการปลูกผักในบริเวณพื้นที่ที่มีจำกัดได้ ตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่ฝึกฝนทักษะ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงเกษตรยุคใหม่ให้กับนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top